No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Seminars Events Thailand SPIN: "สุนทรียสนทนา" กับการบริหารโครงการและทีมงาน: เครื่องมือการบริหารความคิดหลากหลายให้รวมพลังเป็นหนึ่ง
 
 
 
Description

Title:Thailand SPIN: "สุนทรียสนทนา" กับการบริหารโครงการและทีมงาน: เครื่องมือการบริหารความคิดหลากหลายให้รวมพลังเป็นหนึ่ง
Status: Closing registration exceeded
Begin: Thursday, January 26, 2012 at 08:30AM
End: Thursday, January 26, 2012 at 05:30PM
Closing registration: Wednesday, January 25, 2012 at 12:00PM
Location: ห้องอบรม 304 ชั้น 3 เขตอุตสหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Registerable: 4
Fees: ฿ 2,140.00

 

 

ครั้งนี้...Thailand SPIN มาแนวใหม่ที่ไม่ได้เหมาะกับซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว พลาดไม่ได้นะคะ!Thailand SPIN: "สุนทรียสนทนา" กับการบริหารโครงการและทีมงาน:
เครื่องมือการบริหารความคิดหลากหลายให้รวมพลังเป็นหนึ่ง

ชื่อกิจกรรม:

"สุนทรียสนทนา" กับการบริหารโครงการและทีมงาน: เครื่องมือการบริหารความคิดหลากหลายให้รวมพลังเป็นหนึ่ง

วันที่:

พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555

ระยะเวลา:

8:30 – 17:30 น.

สถานที่:

ห้องอบรม 304 ชั้น 3 เขตอุตสหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จุดประสงค์:

การฝึกอบรมจะอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ "สุนทรียสนทนา" กระบวนการที่ทำให้งานไหลลื่น ทีมงานเป็นสุข และประสบผลสำเร็จร่วมกัน

เริ่มจากการรู้จักตัวเอง แล้วสนทนากับผู้อื่นโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดอย่างอิสระ ผ่อนคลาย มีการฟังกันอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เพื่อให้ “ความหมาย” ของผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนประสานเข้าหากัน (shared meaning) และเคารพในความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการปิดกั้น หรือรีบตัดสินผิดถูกเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกัน จนเกิดการยกระดับสู่คุณภาพใหม่ของการบริหารโครงการ ทีมงาน หรือบริษัท

เราจะฝึกวิธีการสื่อสารสื่อด้วยใจเพื่อที่ผู้ เข้าอบรมได้นำไปปฏิบัติกับทีมงานในแต่ละโครงการหรือบริษัทของตัวเอง เพื่อการสื่อสารที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้เปิดใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ ทีมงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นความคิดเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์

ความเป็นหนึ่งเดียวและเปิดกว้างของการสื่อสาร สื่อใจนี้เองจะช่วยเสริมให้เกิดความปรองดองเข้าใจ ยอมรับความคิดหลากหลาย เป็นอีกด้านหนึ่งของผู้บริหารทั้งในโครงการหรือที่บริษัทที่ควรรู้วิธีและนำ ไปใช้เพื่อบริหารในโครงการหรือที่บริษัทให้บรรลุเป้าหมายได้ เพราะงานทุกอย่างบรรลุได้เพราะ "คน"

รูปแบบ:

เป็นการสอนเชิง ปฏิบัติ โดยแนะนำหลักการและแนวทางในเบื้องต้น จากนั้นให้ฝึกปฏิบัติทั้งแบบเป็นคู่และเป็นกลุ่ม กิจกรรมต่างๆจะสร้างความเข้าใจและทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ตาม ความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารของบริษัท เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่สนใจอื่นๆ

จำนวน 30 ที่นั่ง เท่านั้น!!

ภาษา:

ไทย

ค่าลงทะเบียน:

2,000 บาท (ราคานี้ไม่รวม Vat7% หากรวม Vat7% = 2,140 บาท)

รายละเอียดหลักสูตร:

 • เกริ่นนำ
 • กิจกรรมที่ 1: ฉันคือใคร
 • กิจกรรมที่ 2: ชีวิตแสนสุข
 • กิจกรรมที่ 3: การฟังอย่างลึกซึ้ง
 • กิจกรรมที่ 4: พักผ่อนและผ่อนพัก
 • กิจกรรมที่ 5: การสังเกตุและมุมมองหลากหลาย
 • กิจกรรมที่ 6: สื่อสารสื่อใจ
 • กิจกรรมที่ 7: สื่อสารสื่อใจ (ช่วงที่2)
 • กิจกรรมที่ 8: มุมสงบ
 • กิจกรรมที่ 9: แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความเห็นและกรอกแบบสอบ/แบบประเมินการสอน

ท่านสามารถนำเครื่องมือ/วิธีการที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไป ประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการ/สายงานของท่านให้ประสบผลสำเร็จได้ เช่น Software Project Manager เป็นต้น

ผู้สอน:


ดร. ธนสาร หงส์ไพศาลวิวัฒน์
Sr. Managing Consultant & Project Executive

มีประสบการณ์เข้มข้นกว่า 20 ปีในวงการ IT มีความรู้เชิงลึกและเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในเรื่องการบริหารโครงการ (Project Management) และการบูรณาการระบบ IT ขนาดใหญ่ (System Integration Management) โดยเฉพาะระบบ Customer Relationship Management, Data Warehousing และ Application Development นอกจากนั้นยังเคยทำงานร่วมกันกับ SMEs หลายๆแห่งทำให้มีความเข้าใจการบริหารงานของ SME เป็นอย่างดี

ปัจจุบันเป็น Sr. Managing Consultant & Project Executive อยู่ที่บริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงในภาคอุตสาหกรรม IT


ดร.ธนัญชนก ดวงล้อมจันทร์
HR Partner

มีประสบการณ์ 20 ปี ในหลากหลายสายงานตั้งแต่ด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การดูแลและวัดผลดำเนินการองค์กร การพัฒนาบุคคลากร ผู้นำ และองค์กร ไปจนถึงการบริหารและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำหลายแห่งทั้งไทยและ บริษัทข้ามชาติ ปัจจุบันเป็น HR Partner ทำงานในภาคอุตสาหกรรม IT มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคคลจากมิติภายใน และ Workplace Spirituality การบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า (Customer Relationship Management - CRM, Customer Experience Management - CEM)

Payment Condition :

Payment must be paid in full at least 7 days prior to the start of the class. The payment can be made:

1. Cheque should be made payable to "Software Park Thailand#2"

Or

2. Account transfer to "Software Park Thailand #2" Saving account no. 324-2-56262-0, Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch. Then, fax the deposit slip to +66 2 583 2884.

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Further inquiry, please contact K. Jirawan  Boonpho at Tel. : 02-583-9992 ext. 1434 and 1432

The Thailand SPIN exists to promote Software Process Improvements and software qualities by providing forum discussions and sharing improvement experiences and ideas. If you do not want to miss the most updated of Software Process Improvement Information in Thailand, register to be the Thailand SPIN member today by logging on www.thailandspin.com


หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Further inquiry:
Khun Jirawan
Boonpho
Tel: 02-583-9992 ext. 1434 and 1432
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itPlease Login before registering . No account ? signup here
ในการลงทะเบียนสัมมนา ท่านต้อง สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ก่อน
หลังจากนั้น ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และเลือกงานสัมมนาที่ท่านต้องการเพื่อลงทะเบียน (Register)