No account yet?
 
 

Training of The Month

Seminar & Activities2

Thailand SPIN: “Risk Management Workshop"
การบริหารโครงการหนึ่งๆ จะประสบปัญหาไม่มากก็น้อยแล้วแต่ละโครงการ หัวใจหลักของศาสตร์การบริหารโครงการในระดับผู้จัดการโครงการที่ดีต้องมีสายตาที่คม มองไกล และสามารถสัมผัสได้ซึ่งความเสียงที่อาจจะมีต่อโครงการที่เขาบริหารอยู่ ก่อนที่ความเสียงเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ ผู้จัดการโครงการที่เก่งที่สุดคือผู้ทีจะสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีที่สุด โดยที่ไม่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารที่ให้แรงสนับสนุน หรือผู้ได้ผลประโยชน์จากโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ตรง หรือ ผู้ใช้ทางอ้อม รู้สึกว่าผู้จัดการโครงการกระต่ายตื่นตูมเกินไป จนทุกคนคิดว่าเขาเป็นคนขึ้ฟ้อง อย่างไรไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารโครงการคนเดียวที่ต้องเป็นผู้บริหารความเสี่ยง แต่ทุกคนในโครงการถือมีส่วนเกี่ยวข้องและสามารถช่วยผู้บริหารโครงการจัดการและบริหารเสี่ยงได้ด้วย การฝึกอบรม 1 วัน ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้บริหารโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมอื่นๆ ที่สนใจได้รู้จักการบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนและได้มีโอกาสร่วมคิดและฝึกทำในห้องเรียนร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ได้เรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่างและสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

Thailand Practical Software Engineering Conference (TPSE 2015)
"กลับมาอีกครั้งสำหรับ งานประชุมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ Software Engineering ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ "ผู้ปฏิบัติงานจริง"" มาร่วมแชร์ประสบการณ์ และซัก-ถาม ได้แบบไม่มีพิธีรีตรอง ถามจริง ตอบจริง จากคนทำงานจริง เจ็บจริง ในเรื่องต่างๆ คือ 1. Agile 2. Project Management 3. Software Testing 4. Business Process Management 5. Process-Product Quality Assurance นอกจากมาร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับงานที่ท่านทำกับเราชาว Thailand SPIN แล้วท่านยังจะได้ฟังเทคนิคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา software จากนักพัฒนาระดับโลกอีกด้วย งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ... ฟรีตลอดงาน

Software Agility Workshop
หลักสูตร Software Agility Workshop ถูกออกแบบและพัฒนาออกมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยนำกระบวนการ แนวคิดและหลักปฏิบัติ เช่น Agile, CMMi และ ITIL มาเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานพัฒนาซอฟต์แวร์รวมทั้งควบคุมคุณภาพและดูแลบริการหลังการส่งมอบ


Show Calendar ...
 
 

The Thailand SPIN exists to promote software process improvement and software quality by providing a forum for discussions and sharing of software improvement experiences and ideas...

More >>

การพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ที่ดี และเป็นระบบนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว...

More>>