Digital Innovation Startup Apprentice Batch 4

DISA Batch 4 @ Bangkok


โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น

DISA Batch 4?

ฝึกทักษะการเป็น Startup (รุ่นที่ 4) ด้วยโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น เป็นการสร้างทักษะนักศึกษาในระดับ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเติบโตไปเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology Startup) ในอนาคต

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

 • นักศึกษาในระดับ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขา เทคโนโลยีดิจิตอล บริหารธุรกิจ การตลาด การออกแบบ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย บริหารธุรกิจ เกษตร อาหาร เป็นต้น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup)
 • ผู้จบการศึกษาใหม่ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup)
 • ผู้ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สนใจเรียนรู้การพัฒนาการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เชิงพาณิชย์
 • ทีมพัฒนาผลงานต้องมีสมาชิก จำนวน 2-6 คนต่อทีม และอย่างน้อยต้องมี 1 คนที่สามารถพัฒนาชิ้นงานได้
 • มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ศึกษาปฏิทินกิจกรรม)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • การอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup
 • ลงพื้นที่สำรวจตลาดและความต้องการของลูกค้า
 • ประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติจริง
 • การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 • ช่องทางและเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ
 • ทุนสนับสนุนค่าเดินทาง (เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ) เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ : ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม รับวัน DemoDay เท่านั้น

ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับรุ่น 4 (มีนาคม - สิงหาคม 2561)

 • 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2561

  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (รับจำนวนจำกัด)

  นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ รวมทีม 2-6 คน พร้อมไอเดียนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาเป็น Startup

 • 9 - 11 พ.ค. 2561

  สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

  ทีมผู้สมัครเตรียมไฟล์ Presentation เพื่อนำเสนอไอเดียนวัตกรรมที่สนใจ ทีมละ 7 นาที/ถาม-ตอบ 5 นาทีต่อคณะกรรมการคัดเลือก

 • 15 พ.ค. 2561 (ช่วงเย็น)

  ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

  ประกาศผลทีมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น Startup พร้อมชิงทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

 • 8 - 10 มิ.ย. 2561

  กิจกรรม 3 Day Start up : Boot Camp

  กิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน อบรมการเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการฯลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup เช่นการบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Lean Startup ฯลฯ การลงพื้นที่สำรวจตลาด การรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอล พร้อมชิงทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสำหรับ 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท โดยโครงการสนับสนุนที่พัก อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างตลอดกิจกรรม
  หมายเหตุ : ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม รับวัน DemoDay เท่านั้น

 • 12 มิ.ย. 2561

  ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ

  ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม

 • 7 - 8 ก.ค. 2561

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Project Development for Startups

  อบรมการเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้วย Agile Project Development for Startup สามารถพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม/Prototype ด้วย Product and Service Design ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 • 9 ก.ค. – 25 ส.ค. 2561

  กิจกรรมการพัฒนาผลงานและการให้คำปรึกษา

  ช่วงเวลาการพัฒนาผลงาน พร้อมทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการฯเข้ารับคำปรึกษา และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด

 • 26 ส.ค. 2561

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pitching Coaching

  อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน Pitch Deck การนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน และคณะกรรมการ พร้อมติวเข้มกับผู้เชี่ยวชาญและรุ่นพี่ Startup ที่ผ่านเวทีการ Pitch มาแล้วทั้งไทยและต่างประเทศ

 • 27 ส.ค. 2561

  กิจกรรมนำเสนอผลงานและมอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Demo Day)

  นำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่สาธารณะต่อนักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจ ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  หมายเหตุ :
  * คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และหากไม่มีผลงานที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ทุนได้
  ** จำนวนทุน และหลักเกณฑ์การตัดสิน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดำเนินโครงการโดย :