โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

หลักการและเหตุผล

     การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน CMMI® เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Software Products & Services) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของไทย
    การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องของภาครัฐ นอกจากจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเข้มแข็ง ยังทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีซอฟต์แวร์ระดับโลกได้อีกด้วย
     ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®(Capability Maturity Model Integration Promotion Project)” เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และขอการรับรองมาตรฐาน CMMI®


วัตถุประสงค์

 • สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และเข้ารับการประเมินเพื่อขอการรับรอง CMMI for Development (CMMI-DEV) หรือ CMMI for Services (CMMI-SVC)
 • กระตุ้นให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI® อย่างต่อเนื่องและมีความสามารถต่อยอดสู่ระดับวุฒิภาวะที่สูงขึ้น
 • ผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในการพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

การสนับสนุนของโครงการ

    

ประเภทของการสนับสนุน

 • CMMI-DEV Level 2
 • CMMI-SVC Level 2

เงินสนับสนุนของโครงการ


รายการ

จำนวนเงินสนับสนุนตลอดโครงการ

การเบิกเงินสนับสนุน

Appraisal

CMMI Level 2
(DEV/SVC)

70% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

เมื่อประเมินผ่าน
CMMI-DEV/ CMMI-SVC Level 2
และมีผลอย่างเป็นทางการจากสถาบัน CMMI (CMMI Institute)

CMMI Level 3
(DEV/SVC)

70% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด แต่ไม่เกิน 800,000 บาท

เมื่อประเมินผ่าน
CMMI-DEV/ CMMI-SVC Level 3
และมีผลอย่างเป็นทางการจากสถาบัน CMMI (CMMI Institute)

Re-appraisal

CMMI Level 2
(DEV/SVC)

70% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด แต่ไม่เกิน 250,000 บาท

เมื่อประเมินผ่าน
CMMI-DEV/ CMMI-SVC Level 2
และมีผลอย่างเป็นทางการจากสถาบัน CMMI (CMMI Institute)

CMMI Level 3
(DEV/SVC)

70% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด แต่ไม่เกิน 350,000 บาท

เมื่อประเมินผ่าน
CMMI-DEV/ CMMI-SVC Level 3
และมีผลอย่างเป็นทางการจากสถาบัน CMMI (CMMI Institute)


เงื่อนไขการสนับสนุน

 • ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชำระค่าอบรม ค่าที่ปรึกษา และค่าประเมินเต็มจำนวนโดยตรงให้แก่ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน CMMI® และจะสามารถนำหลักฐานการชำระเงิน เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • โครงการฯ จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่เกิดขึ้นกับการว่าจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น
 • โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสนับสนุนเฉพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ดำเนินกิจกรรมและเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลาที่ระบุในแผนดำเนินงานที่นำเสนอกับโครงการเท่านั้น
 • โครงการฯ จะสนับสนุนเฉพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการประเมินและมีผลประกาศอย่างเป็นทางการจากสถาบัน CMMI®
 • โครงการฯ จะเริ่มขั้นตอนการเบิกเงินสนับสนุน เมื่อมีการตรวจสอบผลจากสถาบันฯ และมีชื่อหน่วยงานตรงกับการขอรับการสนับสนุนจาก
  โครงการฯ เท่านั้น