โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

วันปฐมนิเทศเอกสารขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุน :
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ :