Background
Guitar

Active Citizen : Geek so Good

พัฒนาไอเดีย...สู่นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Jacob Walker


รายละเอียดและกิจกรรมในงาน Demo Dayช่วงนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ

8.30 – 8.45 น.

ลงทะเบียน

8.45 – 9.00 น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแขกผู้มีเกียรติ
โดย คุณเฉลิมพล ตู้จินดา
ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

9.00 – 10.30 น.

นำเสนอผลงาน ทีมที่ 1-5
(9:15 น. - 9:30) ทีมThink+ แอพฯวัดพฤติกรรมการขับขี่
(9:30 น. - 9:45) ทีมMultiGen ll แอพฯสำหรับผู้ที่เดินทางคนเดียว
(9:45 น. - 10:00) ทีมYou light up! my life แอพฯสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการพยายามฆ่าตัวตาย
(10:00 น. - 10:15) ทีมรถถีบ แอพฯเส้นทางปั่นจักรยานในเชียงใหม่
(10:15 น. - 10:30) ทีมKANON แอพฯแจ้งเตือนการทานยา

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

นำเสนอผลงาน ทีมที่ 6-10
(10:45 น. - 11:00) ทีมCSMJU78 เครื่องเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินเพื่อเด็กกำพร้า
(11:00 น. - 11:15) ทีมLt.Step แอพฯวัดการเดินเพื่อสุขภาพ
(11:15 น. - 11:30) ทีมMango แอพฯชวนปั่นจักรยาน
(11:30 น. - 11:45) ทีมHands Up แอพฯสำหรับผู้เกษียณอายุ
(11:45 น. - 12:00) ทีมMidlane แอพฯสำหรับผู้ที่มีภาวะทางสุขภาพจิต เช่นโรคเครียด

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

นำเสนอผลงาน ทีมที่ 11-14
(13:00 น. - 13:15) ทีมPrimeSoft แอพฯสำหรับเด็กแรกเกิด
(13:15 น. - 13:30) ทีมYou Are We แอพฯที่มากกว่าการบริจาค
(13:30 น. - 13:45) ทีม#Code.rocks เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ สโลว์ไลฟ์ ทำงานแลกที่พัก
(13:45 น. - 14:00) ทีมEnabled แพลตฟอร์มแนะนำการหางานให้ผู้พิการ

ช่วงพิธีมอบรางวัล

14.30 – 15.30 น.

ลงทะเบียนสื่อมวลชน

15.30 – 15.40 น.

กล่าวรายงานความเป็นมาและความก้าวหน้าของโครงการ
โดย คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

15.40 – 15.55 น.

กลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสังคม
โดย คุณสุวิภา วรรณสาธพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

15.55 – 16.10 น.

Active Citizen : พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี
โดย อ.ดนัย หวังบุญชัย

ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

16.10 – 16.30 น.     

พิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ
(20,000 บ.จำนวน 14 ทุน)

16.30 – 16.40 น.    

ประกาศผลผู้ได้รับทุนสนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมสู่สังคม
(50,000 บ.จำนวน 4 ทุน)

16.40 – 17.00 น.

ถ่ายภาพผู้บริหารและผู้รับทุน

 

จับรางวัลผู้โชคดีสำหรับสื่อมวลชน และนักลงทุน

- ที่พักโรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ 3 วัน 2 คืน จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท

17.00 – 18.00 น.

ตอบข้อซักภาพและสัมภาษณ์สื่อมวลชน
พร้อมรับประทานอาหารว่าง (Cocktail)
Sponsors

Organized by

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Software Park Thailand Thailand Active Citizen
Supported by

ไมโครซอฟท์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ASHOKA ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ Techsauce