No account yet?
 
 

Training of The Month

 
 
 
 

Seminar & Activities2

Enterprise Architecture Intensive Course
ประโยชนจากการทำ Enterprise Architecture 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน โดยสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางด้านไอที (business and IT alignment) 2. ช่วยในการสร้างมาตรฐานในการทำงานร่วมกันขององค์กร ทั้งกระบวนการทำงาน ระบบข้อมูล และเทคโนโลยี และระบบรักษาความปลอดภัยที่จะนำไปใช้ในองค์กรเพื่อช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 3. ใช้กำหนดแผนแม่บททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในองค์กรได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการที่สำคัญได้อย่างเหมาะสม 4. สนับสนุนนโยบาย open data จากการจัดทำ data architecture เพื่อประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ connected government ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการสนับสนุนการเข้ามาร่วมลงทุนทางธุรกิจจากต่างประเทศ และการเปิดการค้าเสรี AEC 2015 5. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการ และมีความสามารถต่อยอดกระบวนการทำงานใหกับองค์กร เพื่อให้มีบริการรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงภาคประชาชน และภาคเอกชนได้ครอบคลุมทั่วถึง สร้างความมั่งคั่งจากการเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 6. ส่งเสริมให้เกิดการใชเ้ทคโนโลยีด้าน cloud, social และ mobile ให้เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ลดขั้นนตอนการจัดทำ และดูแลรักษาเอกสารที่เป็นกระดาษ ทั้งในการประสานงานภายในหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบของ digital government และบริการภาคประชาชนในรูปแบบ paper less มุ่งเข้าสู่ยุค digital economy ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

Acceptance Test-Driven Development with Robot Framework
“ทําซอฟท์แวร์ต้องสนุก” และถ้าจะทําให้สนุกได้ต้องทํา Acceptance Test-Driven Development เท่านั้น

SOFTWARE TESTING IN PRACTICE
การควบคุมดูแลคุณภาพและทดสอบซอฟต์แวร์นั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความสำคัญมากของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดกลับตกไปอยู่ที่ตำแหน่งของ Software Tester เท่านั้น แต่จริงๆแล้วการควบคุมดูแลคุณภาพและทดสอบซอฟต์แวร์ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Testing in Action นี้จะเน้นเรื่องของการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้ง Defects มากกว่าจะคอยตรวจจับ Defects ณ ขั้นตอนของการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์จากการลงมือทำเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคตโดยตลอดการอบรมจะครอบคลุมเรื่องของกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ V&V Model และระดับของการทดสอบ เทคนิคการป้องกันปัญหาและ Defects ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการออกแบบการทดสอบ การเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการทดสอบและการทดสอบแบบ Automate Testing


Show Calendar ...
 
 

The Thailand SPIN exists to promote software process improvement and software quality by providing a forum for discussions and sharing of software improvement experiences and ideas...

More >>

การพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ที่ดี และเป็นระบบนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว...

More>>