No account yet?
 
 

Training of The Month

Seminar & Activities2

Mobile World Congress Shanghai 2016
ขอเชิญบริษัทซอฟต์แวร์และไอซีทีที่สนใจเปิดตลาดและเสาะหาพันธมิตรจีน สมัครเข้าร่วมออกบูธและเยี่ยมชมงาน Mobile World Congrss Shanghai 2016 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

Communic Asia 2016
ขอเชิญผู้ประกอบการซอฟต์แวร์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมออกบูธในงาน CommunicAsia 2016 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ณ Marina Bay Sands, Singapore

Enterprise Architecture Intensive Course
ประโยชนจากการทำ Enterprise Architecture 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน โดยสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางด้านไอที (business and IT alignment) 2. ช่วยในการสร้างมาตรฐานในการทำงานร่วมกันขององค์กร ทั้งกระบวนการทำงาน ระบบข้อมูล และเทคโนโลยี และระบบรักษาความปลอดภัยที่จะนำไปใช้ในองค์กรเพื่อช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 3. ใช้กำหนดแผนแม่บททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในองค์กรได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการที่สำคัญได้อย่างเหมาะสม 4. สนับสนุนนโยบาย open data จากการจัดทำ data architecture เพื่อประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ connected government ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการสนับสนุนการเข้ามาร่วมลงทุนทางธุรกิจจากต่างประเทศ และการเปิดการค้าเสรี AEC 2015 5. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการ และมีความสามารถต่อยอดกระบวนการทำงานใหกับองค์กร เพื่อให้มีบริการรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงภาคประชาชน และภาคเอกชนได้ครอบคลุมทั่วถึง สร้างความมั่งคั่งจากการเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 6. ส่งเสริมให้เกิดการใชเ้ทคโนโลยีด้าน cloud, social และ mobile ให้เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ลดขั้นนตอนการจัดทำ และดูแลรักษาเอกสารที่เป็นกระดาษ ทั้งในการประสานงานภายในหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบของ digital government และบริการภาคประชาชนในรูปแบบ paper less มุ่งเข้าสู่ยุค digital economy ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

How to get ready for global market
พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ coaching & training ในระดับนานา ชาติและมากประสบการณ์จากประเทศอิตาลี Relevant quality of the program is the tools and practical approach. It will give tools to increase sales and to be successful in international market Section 1 : understand the market Section 2 : going to the marketplace Section 3 : sell and grow

Acceptance Test-Driven Development with Robot Framework
“ทําซอฟท์แวร์ต้องสนุก” และถ้าจะทําให้สนุกได้ต้องทํา Acceptance Test-Driven Development เท่านั้น


Show Calendar ...
 
 

The Thailand SPIN exists to promote software process improvement and software quality by providing a forum for discussions and sharing of software improvement experiences and ideas...

More >>

การพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ที่ดี และเป็นระบบนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว...

More>>