No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training & Seminars Events “ลดต้นทุน สร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วย Automation Robotics and Intelligent Systems: ARI”
 
 
 
Description

Title:“ลดต้นทุน สร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วย Automation Robotics and Intelligent Systems: ARI”
Status: This event cannot be Registered online.
Begin: Monday, March 18, 2019 at 09:00AM
End: Monday, March 18, 2019 at 04:00PM
Closing registration: Friday, March 15, 2019 at 03:00PM
Target group: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้น ARI ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ เจ้าของโรงงาน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Location: มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จ.ระยอง
Fees: ฿ 0

SWP: ARI Seminar_18Mar2019


ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
Free Seminar!!!
Title: “ลดต้นทุน สร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วย Automation Robotics and Intelligent Systems: ARI”
วันที่ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
เวลา: 9.00-16.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT33) ชั้น3 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จ.ระยอง
Hilight: Automation Robotics and Intelligent Systems: ARI ทั้งในเชิงธุรกิจและเทคนิค
รูปแบบ:
ช่วงเช้าเป็น Business Talk ในรูปแบบ Panel Discussion และช่วงบ่ายเป็นบรรยายเชิงเทคนิค
กลุ่มเป้าหมาย: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้น ARI ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ เจ้าของโรงงาน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ภาษา: ภาษาไทย
ลงทะเบียน
กำหนดการ 09.00-09.40 ลงทะเบียน เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและรับประทานอาหารว่าง
09.40-09.50 กล่าวต้อนรับ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่า รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จ.ระยอง
09.50-10.00 กล่าวเปิดงาน และความสำคัญของ ARI
โดย คุณณัฐพล นุตคำแหง ผู้จัดการงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
10.00-12.00 เสวนา “ลดต้นทุน สร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วย ARI”
โดย
1. คุณภาคภูมิ เอี่ยมสวยงาม อาจารย์ประจำ/ผู้จัดการโครงการ P-Robot
2. ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอแอพพ์ เทคโนโลยี จำกัด
3. คุณอนุชิต นาคกล่อม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
4. คุณสมชาย สุภาพสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเท็มบิท จำกัด


สานเสวนา
โดย อ.สามัญ คำภาแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
12.00-13.00 เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00-14.00 Landscape of Artificial Intelligence (AI)
โดย ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอแอพพ์ เทคโนโลยี จำกัด
14.00-15.00 Landscape of Automation & Robotics
โดย คุณภาคภูมิ เอี่ยมสวยงาม อาจารย์ประจำ/ผู้จัดการโครงการ P-Robot
15.00-15.30 เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และพักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.00 นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ จากผู้แทนบูธนิทรรศการ
16.00
จบงาน
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คุณภาคภูมิ เอี่ยมสวยงาม อาจารย์ประจำ/ผู้จัดการโครงการ P-Robot
อาจารย์สอนด้านหุ่นยนต์ และ IoT ที่ปรึกษาและจัดอบรมโรงงานอุตสาหกรรมในการปรับใช้ระบบ Automation และ IoT ผ่านการรับรองเป็น Netpie Certified Trainer

ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ด้านภาษาไทย

คุณอนุชิต นาคกล่อม ผู้จัดการ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบและประกอบเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ รวมถึงปรับปรุงระบบงานเครื่องจักร ได้รับรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (Machinery & Technology Awards ) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และอีกหลายรางวัลการันตีความสามารถ


คุณสมชาย สุภาพสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเท็มบิท จำกัด
ผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่องจักรเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา จากการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเข้าแข่งขันตั้งแต่เรียนในระดับอุดมศึกษา จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2543 จนบัดนีั้ได้ทำงานในส่วนของการพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์สามัญ คำภาแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จ.ระยอง
จบการศึกษา Diplom-Ingenieur ด้านหุ่นยนต์และระบบควบคุม จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านระบบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ และ IoT ซึ่งได้เป็น NETPIE Certfied Trainer ของ NECTEC อีกด้วย

Software Park Thailand is an organization under the National Science and Technology Development Agency (NSTDA). Our task is to support and strengthen those in the software industry by any means necessary, be it in procurement of human resources, marketing, securing investment and even with the latest technology. Our aim is to help each and every stakeholder in Thailand's software industry from manufacturing industry to agriculture as well as the service sector-Software can help all increase their efficiency and their potential. We aim to grow the domestic software industry and instill confidence in this industry for overseas operators wishing to establish themselves in Thailand
www.swpark.or.th
Further inquiry:
จิราวรรณ บุญโพธิ์
Jirawan Boonpho
Technology Enablibg Services (TES)
Software Park Thailand
Tel: 02-583-9992 ext. 1442
Fax: 02-583-2884
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it