No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training & Seminars Events Introduction to Robotics Engineering Workshop
 
 
 
Description

Title:Introduction to Robotics Engineering Workshop
Status: Closing registration exceeded
Begin: Tuesday, May 28, 2019 at 08:30AM
End: Friday, May 31, 2019 at 05:00PM
Closing registration: Monday, May 27, 2019 at 11:00AM
Instructor: อ.เจษฎางค์ ถนอมสิน
Target group: นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งภาคอุดมศึกษาและวิชาชีพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้สนใจทั่วไป
Location: ห้องอบรม ชั้น3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Registerable: 0
Fees: ฿ 2,675.00


Introduction to Robotics Engineering Workshop
Title: Introduction to Robotics Engineering Workshop
วันที่ วันที่ 28-31 พ.ค. 2562 และหลังจากอบรม 2 สัปดาห์ นัดหมายเพื่อนำเสนอผลงาน
เวลา:

08.30-17.00 น. (อบรม 4 วัน นำเสนอผลงาน 1 วัน)

สถานที่: ห้องอบรม ชั้น3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Hilight: -ทฤษฎีหุ่นยนต์เบื้องต้นและการออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไข เช่น สร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่โจทย์กำหนด ฯลฯ เป็นต้น
-การออกแบบชิ้นงานด้วย Solidwork2016 และควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino
-การใช้โปรแกรมจำลองการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม และใช้อุปกรณ์ตรวจจับร่วมกับแขนกลอุตสาหกรรม
รูปแบบ:
บรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) และนำเสนอผลงาน
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งภาคอุดมศึกษาและวิชาชีพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้สนใจทั่วไป
จำนวน: 25 คน
ภาษา: ภาษาไทย
อาจารย์ผู้สอน


อ.เจษฎางค์ ถนอมสิน อาจารย์ประจำ/นักวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกว่า 15 ปี ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษและประกอบธุรกิจส่วนตัว ผ่านการแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมหุ่นยนต์

ราคา/ค่าใช้จ่ายในการอบรม ราคาเต็ม 22,000 บาท

แต่...ซอฟต์แวร์พาร์คสนับสนุนค่าอบรม และท่านต้องชำระเงินค่าอุปกรณ์เพียง 2,675 บาท (รวม Vat7% แล้ว) และท่านสามารถนำอุปกรณ์กลับได้!!!
รายละเอียดการชำระค่าอบรม - โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
เลขที่บัญชี 324-2-56262-0
ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
เลขที่บัญชี 329-1-34850-3
ชื่อบัญชี Software Park

- กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อติดต่อกลับ ส่งมาที่อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- สอบถามข้อมูลและยืนยันการชำระเงินได้ที่ คุณจิราวรรณ บุญโพธิ์ โทร. 02-583-9992 ต่อ 1442

หมายเหตุ
- สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 7 วันทำการ
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 40% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

Course Outline Day1
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 แนะนำหลักสูตร/โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม รวมถึงตรวจพื้นฐานผู้เข้าร่วมอบรม
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 ทฤษฎีหุ่นยนต์เบื้องต้นและการออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไข
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 การออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม Solidwork2016
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 workshop : ออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
Day2
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 การใช้ Arduino ในการควบคุมหุ่นยนต์
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 workshop : สร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่โจทย์กำหนด
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 การใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 workshop : สร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
Day3
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 การใช้โปรแกรมจำลองการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 workshop : สร้างแขนกลอุตสาหกรรมจำลอง
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 การใช้อุปกรณ์ตรวจจับร่วมกับแขนกลอุตสาหกรรม
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 workshop : โปรแกรมให้แขนกลอุตสาหกรรมจำลองทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
Day4
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 workshop : การออกแบบระบบอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกัน
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 workshop : การทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 workshop : การทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 workshop : การทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
Day Presentation
After 2 weeks of Workshop
09.00-15.00 Presentation
15.00-16.00
ถาม-ตอบและจบโครงการ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Software Park Thailand is an organization under the National Science and Technology Development Agency (NSTDA). Our task is to support and strengthen those in the software industry by any means necessary, be it in procurement of human resources, marketing, securing investment and even with the latest technology. Our aim is to help each and every stakeholder in Thailand's software industry from manufacturing industry to agriculture as well as the service sector-Software can help all increase their efficiency and their potential. We aim to grow the domestic software industry and instill confidence in this industry for overseas operators wishing to establish themselves in Thailand
www.swpark.or.th

Further inquiry:
จิราวรรณ บุญโพธิ์
Jirawan Boonpho
Technology Enablibg Services (TES)
Software Park Thailand
Tel: 02-583-9992 ext. 1442
Fax: 02-583-2884
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Please Login before registering . No account ? signup here
ในการลงทะเบียนสัมมนา ท่านต้อง สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ก่อน
หลังจากนั้น ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และเลือกงานสัมมนาที่ท่านต้องการเพื่อลงทะเบียน (Register)