No account yet?
 
 
You are here:: Rapid Cross-Platform Mobile Application Development with Ionic Framework
 
 

Rapid Cross-Platform Mobile Application Development with Ionic Framework

Categories : Mobile Application
Posted by : kotchaphan | Posted On : Tuesday, 12 January 2016 09:33
Training Date : 06 November 2017 - 10 November 2017

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ท่านที่สนใจและมีความประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกชพรรณ เบอร์ 02-583-9992 ต่อ 1425

26 June 2017 - 30 June 2017
21 November 2016 - 25 November 2016
11 July 2016 - 15 July 2016
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 30 Hour(s)
Days : 5 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 15,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Dendej Sawarnkatat
Objectives :

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟแวร์สําหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ในการพัฒนาเว็บที่กําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้คือ Ionic Framework ที่สามารถทํางานบนฐานระบบได้หลากหลาย(cross - platform) เช่น Google’s Android และ Apple’s iOS (iPad / iPhone /iPod) ได้

- สร้างเสริมโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคคลที่สนใจ

- ตอบสนองวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแห่งการสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะระดับอาชีพจํานวนมากเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศของประเทศ

Who Should Attend :

กลุ่มเป้าหมาย  

- นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับ สมาร์ทโฟนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML
-
พนักงานวิศวกร องค์กรธุรกิจ ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟแวร์ สําหรับการสื่อสารไร้หรือ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ
-
ผู้จัดการโครงการ   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- พื้นฐานการออกแบบและพัฒนา Webpage ด้วยเทคโนโลยี HTML  
- ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยภาษา   JavaScript

Benefits :

ประโยชน์ที่จะได้รับ  

- สามารถประยุกต์ ใช้ กระบวนการพัฒนา Application ที่ใช้ ร่วมกับฐานระบบต่างๆได้(cross - platform) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาที่สั้นลงได้จริง

- สามารถเข้าใจถึงความสามารถและข้อจํา กัด ในการใช้งานโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ

 - มีความรู้เพียงพอและควบถ้วนในการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์สําหรับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

- มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติระดับดีเลิศ(Best practi ces) อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

Course Outline :

วันที่ 1

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML5 Mobile Application  
       - เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายแล ะอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Google’s Android และ Apple’s iOS
       - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML 5

 • การติดตั้งเครื่องมือและโปรแกรมช่วยพัฒนาที่จําเป็น
       -
  Android Development Toolkit
       -
  Phonegap Mobile Framework

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AngularJS Framework
       -
  Components
       -
  directives
       -
  Services
       -
  Mobile Hybrid Framework Concepts

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Ionic Framework
       -
  Setup and Installation
       -
  Developer Tools

 • Ionic CSS Components
       - Buttons
       -
  Lists
       -
  Cards
       -
  Ion icons
       -
  Form

 วันที่ 2

 • โครงสร้างและองค์ประกอบสําคัญของ Ionic Framework
      
  - Ionic Directive 
       - Ionic Services

 • การใช้งาน jQuery (JavaScript Library) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา Application

 • หลักการออกแบบและพัฒนา แบบ Cross - Platform Applciation โดยใช้ชุดคําสั่งมาตรฐานของ HTML5, CSS และ JavaScript

 • หลักการออกแบบและพัฒนา Application ชนิด Native Android Application ด้วย Cordova (PhoneGap) Framework 
       -
  การเชื่อมโยงระหว่าง HTML5 และ Framework 
       -
  เทคนิคการใช้งาน Framework ร่วมกันอุปกรณ์จริง (Real Device) และอุปกรณ์เสมือน (Emulator)

วันที่ 3

 • การพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) และ Animation Effects ด้วย jQuery และ Cordova

 • การประยุกต์การหลักการ Responsive Web Desi gn (RWD) สําหรับ Smartphone Application  

 • การใช้งานการเก็บข้อมูลถาวรด้วย Local Storage API

 • การใช้งาน Location- Based Service และ GeoLocation บนอุปกรณ์จริง(Real Devices)

วันที่ 4

 • การพัฒนา Application ด้วยชุดคําสั่ง Multimedia API เบื้องต้น 
       - การพัฒนา Audio Application
       - การพัฒนา Video Application
       - ก
  ารใช้ชุดคําสั่งด้านการแสดงผลภาพกราฟิก (Graphic Programming) ด้วย Canvas

 วันที่ 5

 • หลักการพัฒนา Mobile Application ด้วย jQuery Mobile ในการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์กับผุ้ใช้ (User Interface) เบื้องต้น

 • การพัฒนา Internet Enabled Mobile Application ด้วย jQuery Mobile และ AJAX แบบประมวลผลโครงสร้างสารสนเทศแบบ JSON เบื้องต้น

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

- Withholding tax (3%) is exempt.

- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Ms. Kotchaphan Aokdeelert

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1425

Fax: +66-2583-2884

Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.or.th, ttd@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.