No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 11
 
 

Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 11

Categories : Executive Program
Posted by : rungnapa | Posted On : Monday, 08 February 2010 09:47
Training Date : 05 June 2019 - 05 July 2019

 รายละเอียดการอบรมกำหนดการอบรม

      อบรมระหว่างวันที่ 5-7, 12-14, 19-21 มิถุนายน, 5 กรกฎาคม 2562  

จำนวน 10 วัน (60 ชั่วโมง) อบรมทุกวันพุธ-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.(สัปดาห์ละ 3 วัน)

สถานที่อบรม

ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ

(Amara Bangkok Hotel)

    กำหนดการดูงานต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 (7 วัน 4 คืน)

ณ บริษัทและหน่วยงานไอทีชั้นนำ ประเทศสหรัฐอเมริกา

         กรุณาคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

21 June 2018 - 26 July 2018
22 June 2017 - 01 August 2017
02 June 2016 - 08 July 2016
04 June 2015 - 17 July 2015
15 May 2014 - 10 July 2014
25 April 2013 - 21 June 2013
26 April 2012 - 28 June 2012
18 March 2011 - 08 June 2012
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 60 Hour(s)
Days : 10 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 279,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : อ.ปริญญา หอมเอนก และทีมงาน
Objectives :

หลัก สูตรที่ออกแบบสำหรับผู้บริหารสารสนเทศในองค์กร หรือผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Digital Economy) ให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและภาวะแวดล้อมเชิง ธุรกิจ โดยเน้นถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานและบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทางการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk Management and Compliance) สำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจับขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจของ องค์กร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) และ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) สอดรับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และความเสี่ยงในสังคมดิจิทัลยุคไซเบอร์ ตลอดจนการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิ ทัลของประเทศ โดยเนื้อหาวิชาจะแบ่งเป็น 2  ส่วนหลัก ส่วนแรกเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสารสนเทศอย่างมีไอทีภิบาล และ ส่วนที่สองคือการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในองค์กร ผู้เข้าร่วมโครงการฯนี้จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง พร้อมกรณีศึกษาจากวิทยากรที่มีความหลากหลาย เช่น ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายระดับประเทศ และ ผู้บริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อ ศึกษาแนวคิดและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Governance) ในแนวทาง GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ตามหลักวิชาการและสามารถนำไปใช้ได้จริง
 2. เพื่อ ศึกษาแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อความสอด คล้องกับความต้องการขององค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร (Benefit realisation)
 3. เพื่อ ศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง เหมาะสม รวมทั้งแนวทางการจัดทำมาตรการควบคุมภายในและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Risk optimisation)
 4. เพื่อ ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมสำหรับสนับสนุนการบริหาร จัดการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Resource optmisation)
 5. เพื่อ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย International Standardss และ Best Practices ที่เหมาะสมต่อองค์กร
 6. เพื่อศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางดำเนินการในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร
 7. เพื่อ ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เช่น เช่น Social Network / Mobile Computing / Cloud Computing / Big Data / BYOD / Cybersecurity ที่มีต่อองค์กรในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งมาตรการและแนวทางในการประยุกต์ใช้ในองค์กร ตลอดจนการรับมือและตอบสนองภัยคุกคามอย่างมีสัมฤทธิ์ผล
 8. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ และจริยธรรมสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศใหม่ๆที่กำลังเข้ามาในอนาคต
 10. เพื่อสร้างสัมพันธภาพของผู้ประกอบวิชาชีพและพันธมิตรธุรกิจ (Networking)
 11. เพื่อ ศึกษาจากประสบการณ์จริงจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจากองค์กรชั้น นำต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Who Should Attend :
 • Chief Information Officers, Chief Information Security Officers, Chief Technology Officers, Chief Finance Officers, Chief Operation Officers, Chief Risk Officer, Chief Executive Officers;
 • IT Audit Directors and IT Audit Managers;
 • IT Internal and External Auditors, IT Compliance Officer;
 • IT Directors and IT Managers;
 • IT Consultants and IT Specialists who have an interest in better controlling Information Technology and Information Security
Benefits :

รูปแบบการเรียนการสอน

 • ใช้วิธีผสมผสานทั้งการบรรยายในห้องเรียน การสาธิต การเยี่ยมชมหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านไอที ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ในต่างประเทศ

ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการอบรม

 • Software Park Thailand , TMC, NSTDA, Ministry of Science and Technology
 • ACIS Professional Center

Course Outline :
 • Thailand 4.0 and Value-based Economy Management
  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและยุทธศาสตร์ไทยแลนด์
  4.0 ของประเทศ ที่ผู้บริหารด้านไอทีขององค์กรต้องรู้ เพื่อวางยุทธศาสตร์องค์กร

 • Risk-Based GRC Integration with IT Fraud and IT Assurance
  การบูรณาการแนวคิดการกำกับดูแล GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงควรทราบและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร การศึกษาวิธีการบูรณาการแนวคิดการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมทั้งแนวทางการตรวจประเมินองค์กร จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่ง ""Governance"" เป็นเรื่องสำคัญ

 • Cybersecurity Literacy,Threats and Trends 2018-2019
  ภัยคุกคามใกล้ตัวจากการมาถึงของ 5 Digital Disruptive Technology : Blockchain, Big Data Analytics, AI/Machine Learning, IoT (Internet of Things) and Cybeersecurity และ 4 Mega IT Trends : Social, Mobile, Cloud, Big Dataเรียนรู้แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2018-2019 เพื่อเตรียมพร้อมปรับองค์กรให้สามารถตอบรับกับกระแส Disruptive Technology ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

 • Enterprise Change Enablement and Change Management
  ในยุคแห่งการแข่งขันเช่นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและตลอดเวลาผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภท และสามารถวางกลยุทธ์และกระบวนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อนำองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น

 • Big Data Analytics for Management
  หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้บริหารได้เข้าใจ
  concept และ ปัจจัยต่างๆที่สำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ และเข้าใจถึงที่มาของปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากมุมมองของการบริหารองค์กร และทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าโครงการ Big Data จะสามารถตอบโจทย์ที่มีได้หรือไม่? รวมถึงขั้นตอนการพัฒนาที่เกิดขึ้นในโครงการ Big Data ตั้งแต่การรวบรวมทีม ไปจนถึงการพัฒนาในขั้นตอนต่างๆ และรู้ถึงภาพรวมของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ Big Data เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

 • Big Data Analytics and Business Intelligence
  เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจขั้นสูง กำลังเป็น ""Hot Topic"" สำหรับวันนี้ เนื่องจากในปี ค.ศ. 2020 จำนวนอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตจะมีจำนวนถึง 50,000 ล้านอุปกรณ์ เข้าสู่ยุค Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงองค์กรต่างมีความต้องการให้องค์กรของตนเป็น Data-driven Organization และ Digital Enterprise เพื่อให้มีขีดความสามารถสูงในการแข่งขัน

 • Data Center in Cloud Computing Era
  เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการ Cloud Infra ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศูนย์ข้อมูลในการที่จะให้บริการและใช้งานผ่านระบบ Cloud และเพื่อให้ทราบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของศูนย์ข้อมูล ที่เป็นส่วนสำคัญ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล เบื้องต้น และการถ่ายทอดประสบการณ์จริง ในการออกแบบ บริหารจัดการ บำรุงรักษา ศูนย์ข้อมูล โดยแชร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้น พร้อมยกตัวอย่างต่าง ๆจากประสบการณ์จริง รวมทั้งแนะนำแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 • การยกระดับการกำกับดูแลด้าน Cyber Resilience
  เรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในด้าน Cyber Resilience

 • Integrating IT-GRC, IT Governance Implementation with ISO/IEC 38500 and COBIT 5
  การบูรณากรอบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศขององค์กร ด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 38500:2015 และกรอบปฏิบัติ COBIT 5

 • Integrating IT-GRC and ISMS: Information Security Management System Implementation with ISO/IEC 27001
  การบูรณากรอบการบริหารจัดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศขององค์กร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
 • Implementing the Risk Management Standards for Managing Enterprise IT Risk, Information Security Risk and Cyber Risk
  การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่สำหรับบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบองค์กร

 • Proactive Cybersecurity Intelligence Cyber Range and Cyber Drill
  การปรับตัวขององค์กรและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Range, Cyber Drill)

 • Machine Learning with Security, Privacy in Social Media Risk and Reputation Management in Digital Marketing      
  เทคโนโลยีกับประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัว ในการส่งเสริมการตลาดยุคดิจิทัล ด้านความเสี่ยงและชื่อเสียงขององค์กร

 • Implementing IT Service Management and Case Study based on ISO/IEC 20000-1 and ITIL
  กรณีศึกษาการนำมาตรฐาน
  ISO/IEC 20000-1 มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการระบบสารสนเทศภายในองค์กร ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ Implement จริง เป็นอีก Session หนึ่งที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด
 • Implementing Business Continuity Management System and Case Study based on ISO 22301
  กรณีศึกษาการนำมาตรฐาน ISO 22301 มาใช้ในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ Implement จริง เป็นอีก Session หนึ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องรู้ในการรับมือสถานการณ์และสร้างความยั่งยืนต่อเนื่องในการดำเนินงาน


 • Updayte Cybersecuritu Law & Data Protection (Privacy) Law
  เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
  Cybersecurity & Privacy ความพร้อมขององค์กรในการดำเนินการตามกฎหมายของพรบ.ทั้งสอง

 • Digital Transformation and Enterprise Architecture for Business and IT
  การปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรยุคใหม่มีความสำคัญและจำเป็นในการเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ยุค“เศรษฐกิจดิจิทัล” การศึกษา ""Digitall Transformation Reference Model"" ทำให้ผู้บริหารมองเห็นแนวทางในการปรับองค์กรให้เติบโต อย่าง "มั่งคั่ง" "มั่นคง" และ "ยั่งยืน”

 • A Perspective of FinTech, Blockchain, Bitcoin and Digital Technology for Payment Systems [Value-based Economy]
  วิวัฒนาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ฟินเทค บล็อคเชน บิตคอย และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ สำหรับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการปรับตัวขององค์กร

 • Strategic Cybersecurity Leadership and Soft Skills for IT and Security Management
  ภาวะผู้นำและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เป็นเทคนิคที่จำเป็นในการบริหาร "คน"
  ที่ผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรจำเป็นต้องศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
  IT Porgramme และ Security Programme ที่ได้วางแผนไว้ได้อย่างสัมฤทธิผล เป็น Session สุดท้ายที่มีความสำคัญ ที่ถือเป็นไฮไลท์ ผู้บริหารทุกท่าน
  ไม่ควรพลาด
 • Cybersecurity and Cyber Resilience Management in Data Driven Economy Era
  Cybersecurity is a CEO level and Board issues

  เป็นประเด็นร้อนที่ Board และผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารด้านสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องเข้าใจหลักการในการบริหารจัดการ Cybersecurity
  ที่ถูกต้องและได้ผล การศึกษาวิธีการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล”

 

Payment Condition :

Registration Fee: 279,000.- (Excluded Vat7%)

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
    2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

- Withholding tax (3%) is exempt.

- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator:

Technology Transfer Department

Tel: +66-2583-9992 Ext.1421-6
Fax: +66-2583-2884
Email: ttd@swpark.or.th
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.