No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 12 ปี 2019 (อบรมพร้อมดูงานต่างประเทศ)
 
 

Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 12 ปี 2019 (อบรมพร้อมดูงานต่างประเทศ)

Categories : Executive Program
Posted by : rungnapa | Posted On : Monday, 08 February 2010 09:47
Training Date : 05 June 2019 - 05 July 2019
 •       กำหนดการอบรม
  อบรมระหว่างวันที่ 5-7, 12-14, 19-21 มิถุนายน, 5 กรกฎาคม 2562  
  จำนวน 10 วัน (60 ชั่วโมง) อบรมทุกวันพุธ-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.(สัปดาห์ละ 3 วัน)

 • สถานที่อบรม
  ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ (Amara Bangkok Hotel) ถ.สุรวงศ์ สี่พระยา, บางรัก กรุงเทพฯ
 •     กำหนดการดูงานต่างประเทศ
  ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-1 ก.ค. 2562 (7 วัน 4 คืน)
  บริษัทไอทีและนวัตกรรมชั้นนำ ซิลิคอนวัลเลย์**นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ซิลิคอนวัลเลย์เปรียบได้ว่าเป็นหัวใจด้านไอทีและนวัตกรรมของโลกซึ่งมีจุดเด่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกแม้การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจไฮเทคอื่น ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ซิลิคอนแวลลีย์ยังคงเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและการพัฒนาไฮเทคชั้นนำ คิดเป็นหนึ่งในสามของมูลค่าการร่วมลงทุนทั้งหมดในสหรัฐอเมริกามีบริษัทชื่อดังที่มีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์หลายร้อยบริษัท เช่น  Apple Inc., Cisco Systems, Facebook, Google, Oracle Corporation,  FireEye, เป็นต้น** สถานที่ดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

         กรุณาคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

21 June 2018 - 26 July 2018
22 June 2017 - 01 August 2017
02 June 2016 - 08 July 2016
04 June 2015 - 17 July 2015
15 May 2014 - 10 July 2014
25 April 2013 - 21 June 2013
26 April 2012 - 28 June 2012
18 March 2011 - 08 June 2012
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 60 Hour(s)
Days : 10 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 279,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : อ.ปริญญา หอมเอนก และทีมงาน
Objectives :

5Reason

หลัก สูตรที่ออกแบบสำหรับผู้บริหารสารสนเทศในองค์กร หรือผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Digital Economy) ให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและภาวะแวดล้อมเชิง ธุรกิจ โดยเน้นถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานและบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทางการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk Management and Compliance) สำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจับขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจของ องค์กร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) และ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) สอดรับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และความเสี่ยงในสังคมดิจิทัลยุคไซเบอร์ ตลอดจนการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิ ทัลของประเทศ โดยเนื้อหาวิชาจะแบ่งเป็น 2  ส่วนหลัก ส่วนแรกเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสารสนเทศอย่างมีไอทีภิบาล และ ส่วนที่สองคือการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในองค์กร ผู้เข้าร่วมโครงการฯนี้จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง พร้อมกรณีศึกษาจากวิทยากรที่มีความหลากหลาย เช่น ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายระดับประเทศ และ ผู้บริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อ ศึกษาแนวคิดและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Governance) ในแนวทาง GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ตามหลักวิชาการและสามารถนำไปใช้ได้จริง
 2. เพื่อ ศึกษาแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อความสอด คล้องกับความต้องการขององค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร (Benefit realisation)
 3. เพื่อ ศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง เหมาะสม รวมทั้งแนวทางการจัดทำมาตรการควบคุมภายในและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Risk optimisation)
 4. เพื่อ ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมสำหรับสนับสนุนการบริหาร จัดการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Resource optmisation)
 5. เพื่อ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย International Standardss และ Best Practices ที่เหมาะสมต่อองค์กร
 6. เพื่อศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางดำเนินการในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร
 7. เพื่อ ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เช่น เช่น Social Network / Mobile Computing / Cloud Computing / Big Data / BYOD / Cybersecurity ที่มีต่อองค์กรในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งมาตรการและแนวทางในการประยุกต์ใช้ในองค์กร ตลอดจนการรับมือและตอบสนองภัยคุกคามอย่างมีสัมฤทธิ์ผล
 8. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ และจริยธรรมสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศใหม่ๆที่กำลังเข้ามาในอนาคต
 10. เพื่อสร้างสัมพันธภาพของผู้ประกอบวิชาชีพและพันธมิตรธุรกิจ (Networking)
 11. เพื่อ ศึกษาจากประสบการณ์จริงจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจากองค์กรชั้น นำต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Who Should Attend :
 • Chief Information Officers, Chief Information Security Officers, Chief Technology Officers, Chief Finance Officers, Chief Operation Officers, Chief Risk Officer, Chief Executive Officers;
 • IT Audit Directors and IT Audit Managers;
 • IT Internal and External Auditors, IT Compliance Officer;
 • IT Directors and IT Managers;
 • IT Consultants and IT Specialists who have an interest in better controlling Information Technology and Information Security
Benefits :

รูปแบบการเรียนการสอน

ใช้วิธีผสมผสานทั้งการบรรยายในห้องเรียน กรณีศึกษา และการเยี่ยมชมหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านไอที ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ในต่างประเทศ

การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา)

การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งได้ศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

ประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการอบรม

 • Software Park Thailand , TMC, NSTDA, Ministry of Science and Technology
 • ACIS Professional Center

Course Outline :
 • Thailand 4.0 and Value-based Economy Management
  IT 4.0 and Value-based Economy Management
  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศ ที่ผู้บริหารด้านไอทีขององค์กรต้องรู้ เพื่อวางยุทธศาสตร์องค์กร
 • Risk-Based GRC and Awareness
  การบูรณาการแนวคิดการกำกับดูแล GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงควรทราบและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่ง "Governance" เป็นเรื่องสำคัญ 

 • Cybersecurity Literacy,Threats and Trends 2018-2020, Cybersecurity Intelligence,
  Threats and Trends 2019-2021

  ภัยคุกคามใกล้ตัวจากการมาถึงของ 5 Digital Disruptive Technologyและ 4 Mega IT Trends เรียนรู้แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2019-2021 เพื่อเตรียมพร้อมปรับองค์กรให้สามารถตอบรับกับกระแส Disruptive Technology ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

 • Enterprise Change Enablement and Change Management     
  ในยุคแห่งการแข่งขันเช่นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและตลอดเวลาผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภท และสามารถวางกลยุทธ์และกระบวนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น
 • Update GDPR & Data Protection (Privacy) Law
  เรียนรู้เกี่ยวกับ GDPR ความพร้อมขององค์กรในการดำเนินการตามกฎหมายของพรบ.ทั้งสอง

 • Big Data, Business Intelligence (BI), Data Mining, Machine Learning (ML), and Deep Learning (DL)
  เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจขั้นสูง (Advanced Data Analytics) กำลังเป็น "Hot Topic" สำหรับวันนี้ เนื่องจากในปี ค.ศ. 2020 จะเข้าสู่ยุค Internet of Things (IoTs) อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงองค์กรต่างมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้องค์กรของตนเป็น Data-Driven Organization และ Data-Driven Decision Making เพื่อให้มีขีดความสามารถสูงในการแข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงต้องมีความเข้าใจถึงเทคโนโลยีเหล่านี้และเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรของตนเอง


 • A Perspective of FinTech, Blockchain, Bitcoin and Digital Technology for Payment Systems
  [Value-based Economy]

  วิวัฒนาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ฟินเทค บล็อคเชน บิตคอย และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ สำหรับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการปรับตัวขององค์กร
 • Implementing the Risk Management Standards for Managing Enterprise IT Risk, Information Security Risk
  and Cyber Risk, Fraud

  การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่สำหรับบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และภัย
  คุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบองค์กร 

 • Integrating IT-GRC, IT Governance Implementation with ISO/IEC 38500 and COBIT 5  (New Version)
  การบูรณากรอบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศขององค์กร ด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 38500:2015 และกรอบปฏิบัติ COBIT 5 (New Version)

 • Integrating IT-GRC and ISMS: Information Security Management System Implementation with ISO/IEC 27001
  การบูรณากรอบการบริหารจัดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศขององค์กร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

 • การยกระดับการกำกับดูแลด้าน Cyber Resilience
  เรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในด้าน Cyber Resilience

 • Proactive Cybersecurity Intelligence Cyber Range and Cyber Drill 
  การปรับตัวขององค์กรและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Range, Cyber Drill)

 • Big Data Analytics for Management
  เพื่อที่จะให้ผู้บริหารได้เข้าใจ concept และ ปัจจัยต่างๆที่สำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ และเข้าใจถึงที่มาของปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากมุมมองของการบริหารองค์กร และทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าโครงการ Big Data จะสามารถตอบโจทย์ที่มีได้หรือไม่? และรู้ถึงภาพรวมของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ Big Data เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ


 • Implementing IT Service Management and Case Study based on ISO/IEC 20000-1 and ITIL  (Update version)  
  กรณีศึกษาการนำมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการระบบสารสนเทศภายในองค์กร ถ่ายทอดโดย
  ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ Implement จริง เป็นอีก Session หนึ่งที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด


 • Implementing Business Continuity Management System and Case Study based on ISO 22301 (Update version) 
  กรณีศึกษาการนำมาตรฐาน ISO 22301 มาใช้ในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ Implement จริง เป็นอีก Session หนึ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องรู้ในการรับมือสถานการณ์และสร้างความยั่งยืนต่อเนื่องในการดำเนินงาน

 • Machine Learning with Security, Privacy in Social Media Risk and Reputation Management in Digital Marketing เทคโนโลยีกับประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัว ในการส่งเสริมการตลาดยุคดิจิทัล ด้านความเสี่ยงและชื่อเสียงขององค์กร
 • Data Center in Cloud Computing Era
  เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการ Cloud Infra ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศูนย์ข้อมูลในการที่จะให้บริการและใช้งานผ่านระบบ Cloud และเพื่อให้ทราบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของศูนย์ข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเบื้องต้น  และการถ่ายทอดประสบการณ์จริง ในการออกแบบ บริหารจัดการ บำรุงรักษา ศูนย์ข้อมูล โดยแชร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้น

 • Digital Transformation and Enterprise Architecture for Business and IT  
  การปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรยุคใหม่มีความสำคัญและจำเป็นในการเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ยุค“เศรษฐกิจดิจิทัล”  การศึกษา "Digital Transformation Reference Model" ทำให้ผู้บริหารมองเห็นแนวทางในการปรับองค์กรให้เติบโต อย่าง "มั่งคั่ง" "มั่นคง" และ "ยั่งยืน"

 • Strategic Cybersecurity Leadership and Soft Skills for IT and Security Management   
  ภาวะผู้นำและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เป็นเทคนิคที่จำเป็นในการบริหาร "คน" ที่ผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรจำเป็นต้องศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้วางแผนไว้ได้อย่างสัมฤทธิผล

 • Cybersecurity and Cyber Resilience Management in Data Driven Economy Era
  "Cybersecurity is a CEO level and Board issuse"
  เป็นประเด็นร้อนที่ Board และผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารด้านสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องเข้าใจหลักการในการบริหารจัดการ Cybersecurity ที่ถูกต้องและได้ผล การศึกษาวิธีการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล”

 

Payment Condition :

Registration Fee: 279,000.- (Excluded Vat7%)

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
    2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

- Withholding tax (3%) is exempt.

- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator:

Technology Transfer Department

Tel: +66-2583-9992 Ext.1421-6
Fax: +66-2583-2884
Email: ttd@swpark.or.th
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.