Friday, 04 March 2011 07:40

ประโยชน์ที่ได้รับ

Written by  Administrator
Rate this item
(1 Vote)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. สถาบันการศึกษา

 • แสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษามีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • ยกระดับนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จากความเข้าใจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการจ้างงานและเพิ่มอัตราการมีงานทำของบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษา
 • ได้รับหลักสูตรวิชา PSPSM เต็มรูปแบบ พร้อมแนวทางในการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาคปกติ เพื่อบ่มเพาะจิตสำนึกของนักศึกษาให้รู้จักและเข้าใจตนเอง เสริมสร้างวินัย และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Self-Awareness, Self-Improvement และ Self-Discipline)
 • ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้าง SEI Authorized PSPSM Instructor หรือ ผู้สอน PSPSM ที่ได้รับการรับรองจาก SEI อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้สถาบันการศึกษาสามารถเป็น SEI Partner ที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆของ PSPSM Track ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก SEI ให้กับทั้งสถาบันการศึกษาอื่นๆ และภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสอดรับความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้าน PSPSM ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากทั่วทุกมุมโลก

2. อาจารย์มหาวิทยาลัย

Phase 1: Certified PSP Developer and Train the Trainer

 • ได้รับทุนสนับสนุนค่าอบรม PSPSM และค่าสอบ SEI Certified PSPSM Developer ตามเงื่อนไขโครงการ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการรับรองเป็น SEI Certified PSPSM Developer เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับระดับสากลว่า มีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง ตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
  • Size Measuring and Estimating
  • Making and Tracking Project Plans
  • Planning and Tracking Software Quality
  • Software Design
  • Process Extensions and Customization          

 • ได้รับความรู้เรื่อง PSPSM ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อม PSPSM Automated Tools ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
 • ได้รับทุนสนับสนุนค่าอบรมหลักสูตร Beyond PSPSM Advance และ TSPSM พร้อมหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้สอนจริงในมหาวิทยาลัย และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของนักศึกษา

Phase 2: CMMI Observation

 • ได้รับสิทธิในการเข้าสังเกตการณ์บริษัทซอฟต์แวร์ที่จะทำการประเมิน CMMI® ภายใต้โครงการ SPI@ease แบบเต็มรูปแบบในทุกขั้นตอน โดยได้รับทุนสนับสนุนค่าอบรมเพื่อปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในหลักสูตร Introduction to CMMI® (SEI Official Class), CMMI® Implementation Workshop และ CMMI® Appraisal Simulation Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นกระบวนการทำงานอย่างครบวงจรในการนำ Software Process Improvement (PSPSM, TSPSM และ CMMI®) ไปใช้ในองค์กร
 • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ PSPSM, TSPSM และ CMMI เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

Phase 3: SEI Authorized PSP Instructor

 • ได้รับทุนสนับสนุนในการอบรมเพื่อเป็น SEI Authorized PSPSM Instructor หรือ ผู้สอน PSPSM ที่ได้รับการรับรองจาก SEI อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้สามารถสอนหลักสูตรต่างๆใน PSPSM Track ของ SEI ให้กับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ (ณ ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียมี SEI Authorized PSPSM Instructor จำนวน 2 คน)

Login to post comments

Memmber Login

| + - | RTL - LTR