Friday, 04 March 2011 07:31

หลักการและเหตุผล

Written by  Administrator
Rate this item
(1 Vote)

หลักการและเหตุผล

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยให้เกิดขึ้นกับตลาดทั้งภายในประเทศ และ ระดับนานาชาติ จึงริเริ่มผลักดันเรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ มาตลอด 10 ปี อีกทั้งยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามกรอบมาตรฐานระดับสากล เช่น CMMI® (Capability Maturity Model Integration) ที่พัฒนาโดยสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer Institute: SEI) จากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon   ประเทศสหรัฐอเมริกา จนในปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทซอฟต์แวร์ไทยได้ผ่านการประเมิน CMMI® อย่างเป็นทางการแล้วจำนวน 33 ราย ซึ่งถือเป็นอันดับสองของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI®รองจากประเทศมาเลเซีย 

อย่างไรก็ตามการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กรเป็นเพียงหนึ่งปัจจัยของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร เนื่องจากต้นทุนหลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือตัวบุคลากร  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดี และเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษามาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพขององค์กรให้มีความยั่งยืน

สืบเนื่องจากเหตุผลดังกล่าว เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ จึงได้ริเริ่ม โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานสากล (Personal Software Process Initiative) ตั้งแต่ปี 2552 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวินัย ทักษะ และความรู้ในด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย โดยใช้ Personal Software Process* (PSPSM) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดย SEI และสอดคล้องกับมาตรฐาน CMMI® โดย PSPSM จัดว่าเป็น CMMI® Level 5 ในระดับบุคคล 

ผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมในระดับที่ดีมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน จาก 32 องค์กร และ ณ ปัจจุบันนี้ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553) มีผู้ผ่านการสอบ Certified PSPSM Developer จำนวน 37 คน จาก 17 หน่วยงาน ทั้งจากภาคเอกชนและภาคการศึกษา ทำให้ประเทศไทยมีจำนวน Certified PSPSM Developer เป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย และเป็นที่ 3 ของโลก รองจากประเทศเม็กซิโก และ อเมริกา ตามลำดับ และผลจากการเรียนรู้หลักสูตร PSPSM ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ มีการวางแผนงานที่ดีขึ้น สามารถส่งงานที่มีคุณภาพ ตามระยะเวลาและกรอบงบประมาณที่วางแผนไว้ และช่วยให้การประมาณการต่างๆ ในโครงการแม่นยำขึ้น เนื่องจากมีการเก็บค่าตัวชี้วัดในการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

ทั้งนี้จากผลสำรวจของภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีความรู้และทักษะด้าน PSPSM เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่องค์กรเพิ่มมากขึ้น เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ จึงริเริ่ม โครงการหยั่งรากแก้วสู่ภาคการศึกษา สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพด้วย Personal Software Process (PSPSM Academic Initiative) เพื่อขยายผล PSPSM สู่ภาคการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากแก้วหรือฐานกำลังสำคัญที่ผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์นับหมื่นเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในทุกๆ ปี   โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำ PSPSM ประยุกต์ใช้กับการสอน และถ่ายทอดต่อยังนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมฯ มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในเรื่อง Self-Awareness,  Self Improvement และ Self-Discipline ซึ่งเป็นแก่นสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพอีกด้วย

โดยในปีนี้จะมุ่งสนับสนุนอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวน 30 คนในการอบรม PSPSM และสอบ Certified PSPSM Developer พร้อมทั้งให้การอบรม PSPSM Train the Trainer เพื่อสามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อให้กับนิสิตนักศึกษา อีกทั้งยังให้การสนับสนุน ต่อยอดอาจารย์ที่สอบผ่าน Certified PSPSM Developer และแสดงความมุ่งมั่นที่จะนำ PSPSM ไปประยุกต์ใช้จริง โดยการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และทำงานตามกรอบมาตรฐานของ CMMI รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม Authorized PSPSM Instructor หรือผู้สอน PSPSM ที่ได้รับการรับรองจาก SEI อย่างเป็นทางการ จำนวน 20 คนในปีที่สามของโครงการ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวของประเทศในการขยายผล PSPSM สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายใน 5 ปี คาดว่าจะมีผู้ผ่านการอบรม PSPSM ภายในประเทศไม่น้อยกว่า  10,000 คน  เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมฯ ที่ต้องบุคลากรซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอ และพร้อมทำงานได้จริง

ความร่วมมือจากภาคการศึกษาในการขยายผล PSPSM จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างรากฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้หยั่งรากลึก เพื่อให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอื่นๆ ของชาติ ดังนั้นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศในระดับมหภาคอีกด้วย

Login to post comments

Memmber Login

| + - | RTL - LTR