Friday, 04 March 2011 08:01

หลักการและเหตุผล

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 

หลักการและเหตุผล

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดี และเป็นระบบนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษามาตรฐานผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพให้มีความยั่งยืน

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ จึงริเริ่มและดำเนิน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานสากล(Personal Software Process Initiative Program) ในปี 2552 เพื่อเสริมสร้าง วินัย ทักษะ และความรู้ในด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระดับบุคคล โดยใช้ Personal Software Process (PSPSMที่พัฒนาโดยสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์(Software Engineering Institute: SEI) มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการอบรมหลักสูตร PSPSM ที่ได้รับการรับรองจาก SEI จำนวน 102 คน รวมถึง สอบผ่าน Certified PSPSM Developerจาก SEI จำนวน 40 คน (ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม 2553) ซึ่งส่งผลทางตรงต่อการพัฒนาศักยภาพระดับบุคคลและเพิ่มศักยภาพให้องค์กร อีกทั้งยังส่งผลให้ประเทศไทยมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับมาตราฐานนี้ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับสามของโลกด้วย

จากผลสำเร็จของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ จึงขยายการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมหลักยังคงให้การสนับสนุนค่าอบรมหลักสูตร PSP SM และค่าสอบCertified PSP SM Developer ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย จำนวน 100 คน โดยคาดว่าการดำเนินโครงการฯที่ต่อเนื่องนี้ จะเป็นการจุดประกายเพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างมืออาชีพสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย และผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในโครงการฯ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการแสดงศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยว่ามีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับประเทศอีกด้วย


Last modified on Tuesday, 05 April 2011 09:50
Login to post comments

Memmber Login

| + - | RTL - LTR