PSP Academic Initiative
PSP Academic Initiative

PSP Academic Initiative (7)

Morbi auctor, dui eu feugiat bibenus du, ante eros congue orci, quis sodar les sapien leo at turpis. Duis portavu velit tempus egestas pharetra, urna purus vestibulum nunc, quis rutum justo arcu et sem. Suspdisse poteti.

 

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครในนามบริษัทเท่านั้น โดยส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 เอกสารสำหรับบริษัท

ใบสมัครสำหรับบริษัท <--Download ใบสมัคร-->!!!

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 3 เดือน

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)

หมายเหตุ1: เอกสารทุกฉบับต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทเพื่อรับรองสำเนา 
หมายเหตุ2สำหรับบริษัทที่ส่งบุคคลากรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 รายขึ้นไป ให้ใช้เอกสารสำหรับบริษัทเพียงชุดเดียว

ส่วนที่ 2 เอกสารสำหรับบุคคล

บุคคลที่บริษัทส่งเข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครรายบุคคลและแนบมาพร้อมใบสมัครรายบริษัท โดยแนบหลักฐานส่วนบุคคล ดังนี้

ใบสมัครสำหรับบุคคล <--Download ใบสมัคร-->!!!

ใบรับรองการทำงาน

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

สำเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต (สำหรับผู้สมัคร Package 1, 2) **

สำเนาใบรับรองผลสอบจาก SEI (สำหรับผู้สมัคร Package 1, 2) ***

หมายเหตุ1 : เอกสารทุกฉบับต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามเพื่อรับรองสำเนา
หมายเหตุ2**: สำเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตนั้น ส่งให้กับโครงการฯภายหลังจากสมัครสอบ เพื่อเป็นหลักฐานเข้ารับการอบรม Toturial
หมายเหตุ3***: สำเนาใบรับรองผลสอบจาก SEI นั้น ส่งให้กับโครงการฯภายหลังจากผ่านการสอบ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

บริษัทที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ส่งใบสมัครรายบริษัทและรายบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นพร้อมหลักฐานมายังโครงการที่


นายธนชัยพงศ์ เอี่ยมสุข

ศูนย์ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (PSP SM Initiative Program)

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

99/31 หมู่ อาคารซอฟแวร์พาร์ค ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าร่วมโครงการเท่านั้น และอาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการสมัครผ่านบริษัทต้นสังกัด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1. คุณสมบัติของบริษัทที่สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการได้

ป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับผลิตซอฟต์แวร์ บริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน Software Process Improvementหรือผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ี่สนใจให้บุคลากรเข้ารับการอบรม และสอบประกาศนียบัตร SEI Certified PSPSM Developer

เป็นกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลและดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51

บริษัทต้องให้การสนับสนุนในการจัดสรรบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

บริษัทยินดีรับผิดชอบชำระค่าอบรมให้กับบุคลกรในอัตราที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ กำหนด

ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของโครงการ

2. คุณสมบัติของบุคลากรที่บริษัทสามารถส่งเข้าร่วมโครงการได้

ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ (Programming)มากกว่า 2 ปีขึ้นไป

มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดีมากได้อย่างน้อย 1 ภาษา

มีทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทให้เข้าร่วมโครงการ

ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของโครงการ

ารคัดเลือกบริษัทเพื่อเข้าร่วมโครงการ

บริษัทจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่รับสมัคร

บริษัทและบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการขอจัดสรรสิทธิในการเข้าร่วมโครงการให้กับบริษัทที่เป็น SME ก่อน ซึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้าน

โครงการจะจัดสรรสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการให้กับบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยคัดบุคลากรจากแต่ละบริษัทตามลำดับความสำคัญที่บริษัทส่งมา

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเขตอุตสาหกรรมฯ ถือเป็นเด็ดขาด

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สมัครต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งหน่วยงานยินดีให้เข้ารับการอบรมเต็มแวลา และรับผิดชอบค่าอบรมในอัตราที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ กำหนด

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวนของทั้ง 2 หลักสูตร (PSPSM Fundamental และ PSPSM Advance) ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบโดยการลงทะเบียนออนไลน์พร้อมชำระค่าสอบ (250 USD) ไปยังหน่วยงานที่จัดสอบด้วยตนเองก่อนเข้ารับการอบรม Tutorial โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.webassessor.com/wa.do?page=publicHome&branding=SEI

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรตารางอบรมให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการระดับองค์กร

การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้มีความรู้ และทักษะ ในเรื่อง PSPSM จะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงและปลูกฝังวัฒนธรรมอค์กรในเรื่อง Continuous Improvement ให้หยั่งรากลึก โดยเริ่มบ่มเพาะจิตสำนึกในระดับบุคลากรให้มี Self-Awareness, Self-Improvement และ Self-Discipline ซึ่งส่งผลให้องค์กรเติบโต เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ และ เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพซอฟต์แวร์และคุณภาพบุคลากร ให้เทียบเท่าในระดับสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

เมื่อองค์กรประยุกต์ใช้ PSPSM อย่างต่อเนื่องและจริงจัง จะช่วยเพิ่ม Return on Investment ให้องค์กร เนื่องจาก PSPSMจะช่วยให้บุคลากรใช้เวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด Rework ในการทำงาน และ เพิ่มคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยลดปริมาณ defect ลง

SEI Certified PSPSM Developer ขององค์กรจะเป็นแรงบันดาลใจ และกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ขององค์กร เพื่อต่อยอดในการประเมินวุฒิภาวะระดับองค์กรต่อไป เช่น CMMI เป็นต้น

ได้รับสิทธิพิเศษในการสนับสนุนค่าอบรมและค่าสอบ SEI Certified PSPSM Developer  หรือเฉพาะค่าสอบ SEI Certified PSPSM Developer  ตามเงื่อนไขโครงการ

หากนำความรู้ PSPSM ไปขยายผลในองค์กรภายอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยในการคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบและได้รับการแนะนำในการนำ Team Software Process (TSP) ไปใช้ในองค์กรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้าน TSP  เพื่อให้องค์กรเป็น TSP Organization ต่อไป

สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพเทียบเท่า CMMI® Level 5

เตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และเข้ารับการประเมินมาตรฐานระดับสากล เช่น CMMI®

รักษามาตรฐาน CMMI® ที่ได้ ด้วยการส่งเสริมการทำงานตามกระบวนการทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร


ระดับบุคคล

ได้รับความรู้เรื่อง PSPSM ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อม PSPSM Automated Tools ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อดักจับจุดอ่อนและข้อบกพร่องของตัวเองนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการรับรองเป็น SEI Certified PSPSM Developer เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับระดับสากลว่า มีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง ตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

Size Measuring and Estimating

Making and Tracking Project Plans

Planning and Tracking Software Quality

Software Design

Process Extensions and Customization

สร้างความเป็นมืออาชีพและเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐานระดับโลกเทียบเท่า CMMI Level 5

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำงานเสร็จทันส่งตรงเวลาด้วยการลด rework ลด defect

เมื่อประยุกต์ใช้ PSPSM อย่างต่อเนื่องและจริงจัง บุคลากรสามารถจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานได้ดีขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหัวหน้างานและผู้บริหารต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ รวมถึงประโยชน์ของการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
  2. เพื่อมุ่งเสริมสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีทักษะและความรู้ ความสามารถที่สอดคล้อง และตอบสนองกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และจูงใจให้มีการลงทุนทางด้านซอฟต์แวร์   ในประเทศหรือ Outsource งานมากขึ้น

     

 

หลักการและเหตุผล

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดี และเป็นระบบนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษามาตรฐานผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพให้มีความยั่งยืน

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ จึงริเริ่มและดำเนิน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานสากล(Personal Software Process Initiative Program) ในปี 2552 เพื่อเสริมสร้าง วินัย ทักษะ และความรู้ในด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระดับบุคคล โดยใช้ Personal Software Process (PSPSMที่พัฒนาโดยสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์(Software Engineering Institute: SEI) มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการอบรมหลักสูตร PSPSM ที่ได้รับการรับรองจาก SEI จำนวน 102 คน รวมถึง สอบผ่าน Certified PSPSM Developerจาก SEI จำนวน 40 คน (ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม 2553) ซึ่งส่งผลทางตรงต่อการพัฒนาศักยภาพระดับบุคคลและเพิ่มศักยภาพให้องค์กร อีกทั้งยังส่งผลให้ประเทศไทยมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับมาตราฐานนี้ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับสามของโลกด้วย

จากผลสำเร็จของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ จึงขยายการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมหลักยังคงให้การสนับสนุนค่าอบรมหลักสูตร PSP SM และค่าสอบCertified PSP SM Developer ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย จำนวน 100 คน โดยคาดว่าการดำเนินโครงการฯที่ต่อเนื่องนี้ จะเป็นการจุดประกายเพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างมืออาชีพสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย และผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในโครงการฯ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการแสดงศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยว่ามีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับประเทศอีกด้วย


Friday, 04 March 2011 07:47

ตารางกิจกรรม

Written by Administrator

 

 

 

ตารางกิจกรรมโครงการ PSP Academic Initiative Phase 2

#

Activities Date

Duration (day)

Date

Training

1.

1. Training: TSP

5

18 – 22 Apr 11

2.

Training: CMMI Implementation Workshop

3

25 – 27 May 11

3.

Training: CMMI Appraisal Simulation

2

28 – 29 Jul 11

Progress Meeting

4.

ครั้งที่ 1

1

31 Mar 11

5.

ครั้งที่ 2

1

30 Jun 11

6.

ครั้งที่ 3

1

30 Sep 11

Observation

7.

เข้าสังเกตการณ์บริษัทซอฟต์แวร์

80%

Implementation Plan

หมายเหตุ: 1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าเรียนในหลักสูตรที่ทางโครงการฯ จัดไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียน

2. อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาของกิจกรรม ทั้งนี้ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Memmber Login

| + - | RTL - LTR