Previous Next Play Pause
Scrum + Engineering Practices Scrum + Engineering Practices

ทีมวิทยากร

ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

        การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางเสนอแนวทางแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้งาน

read more

SDLC เป็นตัวย่อมาจาก Systems Development Life Cycle
วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC


ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานของ องค์กร เราเรียกว่า System development Life Cycle (SDLC) read more