หลักการและเหตุผล

การสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในทุกทาง ทั้งด้านบุคลากร การตลาด การลงทุน รวมถึงเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย การผลักดันให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐาน มีระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต และการสร้างคุณภาพของซอฟต์แวร์ ทำให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ ตลอดจนทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศแข็งแกร่ง และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในสายงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความรู้ และความเข้าใจเรื่องกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริษัทซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ดี บริษัทซอฟต์แวร์ที่มีขนาดเล็กจะมีข้อจำกัดด้านทุนที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐานระดับสากลซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องให้เข้าไปให้การสนับสนุน และความช่วยเหลือ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซิป้า) และงานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงจัดทำ “โครงการมาตรฐานกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ระดับบุคคล (Software Development Life Cycle: SDLC)” เพื่อสนับสนุนบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็กในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความเข้าใจเรื่องกระบวนการผลิต และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และผลิตซอฟต์แวร์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้