วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อให้การสนับสนุนบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เพิ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรม ในการพัฒนาบุคลากรของสายงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความรู้ และความเข้าใจในมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เบื้องต้น
  2. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ และเข้าใจกรอบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบ และเป็นมาตรฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมให้กับองค์กร
  3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการ