กลุ่มเป้าหมาย

1.       บุคลากรในสายงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ประกอบการที่เพิ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

2.       นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ หรือนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา


เป้าหมาย ผลผลิต

จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 80 คน