การสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.       คุณสมบัติ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

1.1.     ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ

1.2.     ผู้สมัครต้องเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทย

1.3.     ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานตามข้อกำหนดของหลักสูตร (ถ้ามี)

1.4.     ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

1.5.     ผู้สมัครต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ

1.6.     ผู้สมัครต้องยินดีที่จะนำเสนอบันทึก และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้จากการนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ต่อ โครงการฯ ในระหว่างระยะเวลาดำเนินงานของโครงการฯ

1.7.     ผู้สมัครต้องเข้ารับการอบรมตามวัน-เวลาที่กำหนด และต้องมีชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.8.     ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและให้คำปรึกษากลุ่มตามวัน-เวลาที่กำหนด และต้องมีชั่วโมงการร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.9.     ผู้สมัครจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อมีชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม (การฝึกอบรม และการเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและให้คำปรึกษากลุ่ม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.10.โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

 

2.       การสมัคร

2.1.     ลงทะเบียนเป็นสมาชิก และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ (ซิป้า) ที่ http://member.sipa.or.th/index.php

2.2.     ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมของโครงการฯ ที่ http://www.swpark.or.th/sdlcproject