ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาตลอดโครงการ 11 เดือน เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 ถึงเดือน พฤษภาคม 2557

 

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ช่วงเวลา

 1.        

ประชาสัมพันธ์

6 เดือน

2 ก.ย. 56 – 28 ก.พ. 57

2.        

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

7 เดือน

19 ส.ค. 56 – 21 มี.ค. 57

3.        

จัดอบรมให้ความรู้

7 เดือน

2 ก.ย. 56 – 31 มี.ค. 57

4.        

จัดการให้คำปรึกษากลุ่ม

7 เดือน

1 ต.ค. 56 – 30 เม.ย. 57

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของโครงการฯ