รูปแบบการดำเนินการหลักสูตร

·        ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ3 วัน (1 วัน บรรยายทฤษฎี และ 2 วัน ปฏิบัติการ)

·        การติดตามผลและให้คำปรึกษา (Coaching) - 3 เดือน (เริ่มหลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว 1 เดือน โดยจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพบที่ปรึกษาเดือนละ 1 ครั้ง และสามารถติดต่อทีมที่ปรึกษาผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น อีเมล์, เฟซบุ๊คและ Skype

·        การประเมินผล(ก่อน และหลังการเข้าอบรม)