เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

1. Software Development Life Cycle คืออะไร

2. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของตัวบุคคล(Hyper Productivity)

3. การควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์เบื้องต้น(Software Testing)

4. การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์

อไจล์คืออะไร

คำแถลงของอไจล์(Manifesto for Agile Software Development)

หลักการปฏิบัติของอไจล์(Twelve Principles of Agile Software)

5. การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการScrum

Scrum คืออะไร

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในScrum

กิจกรรมต่างๆของScrum

Scrum Artifacts

การประเมินเวลาในการพัฒนาด้วยเทคนิคPlanning Poker

วันที่ 2

1. ปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์Sprint ที่1

2. ปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์Sprint ที่2

วันที่ 3

1. ปฏิบัตการพัฒนาซอฟต์แวร์Sprint ที่3

2. ปฏิบัตการพัฒนาซอฟต์แวร์Sprint ที่4

3. Certifications in Scrum, the leading framework for Agile software development

4. CMMI และScrum

5. Agile Retrospective