คุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

Certified ScrumMaster (CSM), ScrumAlliance.org
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติ: http://www.linkedin.com/in/prathan

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท สยามชํานาญกิจ จํากัด

กรุงเทพ ประเทศไทย

ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างซอฟต์แวร์ด้วยอไจล์

 

บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด

กรุงเทพ ประเทศไทย

เมษายน 2555 – พฤศจิกายน 2556

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ (Consultant)

 

บริษัท โอเพนดรีม จํากัด

กรุงเทพ ประเทศไทย

เมษายน 2555 – ธันวาคม 2555

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Consultant)

ที่ปรึกษาด้านควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Testing Consultant)

 

บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด

กรุงเทพ ประเทศไทย

เมษายน 2553 – มีนาคม 2555

ผู้จัดการฝายพัฒนาซอฟต์แวร์ (IT Development Manager)

 

บริษัท สนุกออนไลน์ จํากัด

กรุงเทพ ประเทศไทย

เมษายน 2551 – มีนาคม 2553

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบริการไอที (Assistant Service and Operation Manager)

 

บริษัท สนุกออนไลน์ จํากัด

กรุงเทพ ประเทศไทย

เมษายน 2550 – มีนาคม 2551

ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ (QA Specialist)

 

บริษัท สนุกออนไลน์ จํากัด

กรุงเทพ ประเทศไทย

มิถุนายน 2548– มีนาคม 2550

เจ้าหน้าที่ทดสอบและควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ (Tester)

 

บริษัท บ็อบไอดอล จํากัด

กรุงเทพ ประเทศไทย

มกราคม 2546– พฤษภาคม 2548

เจ้าหน้าที่ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (System Administrator)

 

มกราคม 2544–ธันวาคม 2545

นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (Freelance Programmer)

 

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์บัญทิตวิศวกรรมไฟฟาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กรุงเทพ ประเทศไทย

เมษายน 2539 – พฤศจิกายน 2547

 

กิจกรรมและผลงาน

คณะกรรมการ Thailand SPIN

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)

พฤษภาคม 2551– ปัจจุบัน

 

อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรุงเทพ ประเทศไทย

พฤษภาคม2553 – ปัจจุบัน

เจ้าของและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WeLoveBug.com

เว็บไซต์ชุมชนผู้ทํางาน Software Testing ในประเทศไทย