Enterprise Architecture Strategic Planing

by SQUAE


Posted on September 24, 2018 at 12:00 PMหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลตรงเป้าหมายการพัฒนา ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร บริหารจัดการ ระบบธุรกิจของหน่วยงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน ให้สามารถพัฒนา ปรับเปลี่ยนได้เมื่อสถาปัตยกรรมองค์กรส่วนต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาข้อมูลและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร(Current State of State Architecture) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ (Business) / ด้านแอปพลิเคชั่น (Application) / ด้านข้อมูล (Data) / ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ / ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
 • เพื่อกำหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร(Future State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • เพื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร(Gap Analytic)
 • เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน(Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture)
 • จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมและผลักดันการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและ
 • การขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลของกระทรวงฯให้ประสบความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลตรงเป้าหมายการพัฒนา ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร บริหารจัดการ ระบบธุรกิจของหน่วยงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน ให้สามารถพัฒนา ปรับเปลี่ยนได้เมื่อสถาปัตยกรรมองค์กรส่วนต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลง
 • การพัฒนาข้อมูลและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้บริหารงานวางแผนองค์กร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ผู้บริหารงานด้านงบประมาณ
 • CIO
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาหลักสูตร
  • รุ่นที่ 1 : 19-21 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.


 • สถานที่อบรม
  • อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี

 • ค่าใช้จ่าย
  • 12,000 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว

 • ภาษาที่ใช้อบรม
  • ภาษาไทย

เนื้อหาการอบรม


วันที่ 1 Business Architecture และ Application Architecture
 1. เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กร เป้าประสงค์ มาสู่กลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. จัดทำ Business Architecture และ Business Process โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทำงาน ไปสู่เป้าประสงค์ และพันธกิจขององค์กร
 3. วิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพทั้งกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ application ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธภาพ ความสะดวกต่องการใช้งาน และมีความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการเข้าถึงระบบงาน
วันที่ 2 Data Architecture และ Technology Architecture
 1. วิเคราะห์ และออกแบบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทั้งข้อมูลภายใน และข้อมูลที่ถูกใช้ร่วมกันกับหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก
 2. วิเคราะห์ และออกแบบข้อมูลทั้ง Logical และ Physical ที่จะนำใช้ และรูปแบบการจัดเก็บเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. วิเคราะห์ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data รวมถึง Data Lake เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตามความเหมาะสม
 4. วิเคราะห์ และออกแบบมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลที่จะใช้เชื่อมโยงกันในแต่ละระบบงาน รวมถึงระบบแม่ข่ายที่นำใช้สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
 5. วิเคราะห์ และออกแบบระบบรายงานสำหรับผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง
 6. วิเคราะห์ และออกแบบการนำใช้ Cloud Computing ทั้ง Public และ Private Cloud ให้เกิดประสิทธิภาพตรงต่อการใช้งานของผู้ใช้ในองค์กร และผู้รับบริการข้อมูลที่อยู่นอกองค์กร
วันที่ 3 Enterprise Architecture Strategic Roadmap and Governance
 1. วิเคราะห์ และออกแบบ Roadmap ของการนำใช้ดิจิทัลเข้ามาในองค์กร
 2. กำหนดแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
 3. วิเคราะห์ และออกแบบ Enterprise Architecture Governance สำหรับการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
 • Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture


วิธีการชำระเงิน

 1. รอการยืนยันร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
   เลขที่บัญชี 324-2-56262-0
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
   เลขที่บัญชี 329-1-34850-3
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

 3. กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อติดต่อกลับ ส่งมาที่อีเมล์ ubonrat@swpark.or.th
 4. สอบถามข้อมูลและยืนยันการชำระเงินได้ที่ คุณอุบลรัตน์ โทร 02-5839992 ต่อ 1432

 

หมายเหตุ
- สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 7 วันทำการ
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 40% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

สถานที่อบรม

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
99/31 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

SW Testing Strategies :
PM’s perspective

ชวนคุณมารื้อโพรเซส เช็คกระบวนการ บริหารโปรเจคอย่างไรให้อยู่ในกรอบเวลา และสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปกลยุทธ์การใช้กระบวนการ SW Testing เพื่อพัฒนาทีมและโปรเจคอย่างเต็มรูปแบบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับ PM , CIO , CEO , ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร

After work Build Up : Software Testing Team for Fast Paced Projects

รุ่น 3 (26 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2562)

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

The Whole Team Approach to Agile Testing
(Train the Trainer)
NEW!

หลักสูตรสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ว่าด้วยการใช้กระบวนการ Agile Testing การสร้างทีม SW Testing และการประยุกต์ใช้ Agile Testing กับทีมพัฒนาโปรเจค เพื่อสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรไลเซนส์ตรงจาก LISA CRISPIN และ JANET GREGORY โค้ช Agile ระดับโลก เจ้าของหนังสือ More Agile Testing
พร้อมสอบ CERTIFICATE รับรอง!

Test-Driven Development (TDD) และ Refactoring workskop with Java NEW!

เรียนรู้แนวคิด TDD, BDD การเขียน code ที่ดี (clean code) การออกแบบที่ดี ตลอดจนการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำให้ทีมพัฒนามีความมั่นใจต่อการพัฒนาระบบงานมากยิ่งขึ้น

How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0 NEW!

อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

Effective Android Testing

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนคนบ้างาน เอางานมาทำเวิร์คชอป! มาร่วมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

Continuous Integration and Delivery with Jenkins Hot

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Dr. Chayakorn Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Tachanun Kangwantrakool

Certified SCAMPI Lead appraiser for CMMI. / Software Engineering / CEO ISEM Co.,Ltd. CMMI Institute Partner

Danairat Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND