Give and Share!
เวิร์คชอปเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน

by SQUAE


Posted on Nov 12, 2019 at 12:00 PMปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยรูปแบบใหม่ชื่อว่า แอจไจล์ (Agile) ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้น ทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้สามารถพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว และตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาที่สนใจสายอาชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์ในตำแหน่งต่างๆ เช่น Programmer, System Analys หรือ Tester จะต้องเรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้หลักปฏิบัติของการบริหารจัดการ ทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์แบบ แอจไจล์ (Agile for Software Development)
 • เรียนรู้วิธีการรูปแบบของการบริหารจัดการ ทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ด้วย Scrum Framework
 • เรียนรู้วิธีการรูปแบบของการบริหารจัดการ ทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ด้วย Extreme Programming

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลากรการศึกษาที่สนใจ

รายละเอียดกิจกรรม

 • ระยะเวลาอบรม
  • 3 วัน / 9.00 น.- 17.00 น. (สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดวัน)

 • สถานที่อบรม
  • สถานศึกษาเป็นผู้กำหนด และจัดเตรียมสถานที่-อุปกรณ์

 • ค่าลงทะเบียน
  • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • สถานศึกษาเป็นผู้จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง (ถ้ามี)

 • จำนวนรับสมัคร
  • 50-120 คนรายละเอียดหลักสูตร

 1. การบริหารจัดการ ทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น
  • Sequence Phase เช่น Waterfall Model
  • Iterative and Incremental Development เช่น Agile for Software Development
  • ความแตกต่างของรูปแบบของการบริหารจัดการ ทดสอบ พัฒนา และส่งมอบ ซอฟต์แวร์ แบบ Sequence Phase และ Iterative and Incremental Development
 2. รูปแบบการประยุกต์ใช้ Agile for Software Development ในการบริการจัดการโครงการทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ (Sequence of Events)
  • Project Initiation
  • Release/Project Planning
  • Iterations
  • End Game
  • Release to Production
 3. การปรับการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) จาก Test-Last มาเป็น Test-First
 4. จำลองรูปแบบการประยุกต์ใช้ Agile for Software Development ในการบริการจัดการโครงการทดสอบ พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ (Sequence of Events)
  • Release/Project Planning
  • Iterations
  • End Game
 5. ผ่านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการวิเคราะห์ ออกแบบ การทดสอบ ออกแบบโครงสร้างของระบบเพื่อให้การ ทดสอบแบบอัตโนมัติเป็นไปได้ง่าย และเขียน Coding
 6. วิเคราะห์ และออกแบบ เพื่อนำ Agile for Software Development เข้าไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน และ โครงงาน/โครงการในชั้นปีที่ 4

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • บริษัทสยามชำนาญกิจ
 • Agile Coach / ScrumMaster Coach / Software Development Coach

ลงทะเบียนตอบรับการจัดกิจกรรม

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1 Day SW Testing Strategies :
PM’s perspective
NEW!

ชวนคุณมารื้อโพรเซส เช็คกระบวนการ บริหารโปรเจคอย่างไรให้อยู่ในกรอบเวลา และสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปกลยุทธ์การใช้กระบวนการ SW Testing เพื่อพัฒนาทีมและโปรเจคอย่างเต็มรูปแบบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับ PM , CIO , CEO , ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร

1 Day Basic of Automation Testing to Know and Prepare NEW!

รู้ เข้าใจ เตรียมการ วางแผนการเปลี่ยนจากการทดสอบแบบ Manual Testing ไปเป็น Automation Testing กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบในรูปแบบต่างๆ Test-First Test-Last ความสำคัญและองค์ประกอบของ Automation Testing Framework การบริหารจัดการ และควบคุมข้อมูลในการทดสอบ และเรื่องอื่นๆที่คุณต้องรู้

1 Day Test Case Design Techniques NEW!

เทคนิคที่คุณต้องรู้! วิเคราะห์และออกแบบ Test Case ด้วยเทคนิคการออกแบบ Test Case 5 เทคนิค การปรับประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบ Test Case เพื่อป้องกันปัญหา ณ ขั้นตอนของการจัดเก็บรวบรวมความต้องการของซอฟต์แวร์ และช่วยในการออกแบบพฤติกรรมของ Function หรือ Module ก่อนการพัฒนาโค้ด

1 Day Defect Management from Detection to Prevention NEW!

เรียนรู้ขั้นตอนของการบริหารจัดการ Defect เพื่อสามารถวางแผนการเปลี่ยนจากตรวจจับ ไปสู่การป้องกัน Defect ลงลึกรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบ Bug คืออะไร Defect คืออะไร เป้าหมายของและ 5 ขั้นตอนของ Defect Management ไปจนถึงการเขียนรายงาน Defect อย่างไรให้ดี Zero-tolerance!

2 Days Performance Testing: Design, Execute and Analyst NEW!

เรียนรู้การทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ผ่าน 6 รูปแบบการทดสอบ Load Testing, Stress Testing, Endurance Testing, Spike Testing, Volume Testing, และ Scalability Testing การกำหนดตัววัดผลของการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ Performance Testing ถอดบทเรียนกรณีศึกษาการทดสอบ Load Testing และStress testing ผ่านประสบการณ์จริง

2 Days Effective Android Testing

หลักสูตรพัฒนา Automation Testing สำหรับทดสอบ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่า เมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดทดสอบ Automation Testing ด้วยการทำเวิร์คชอปเพื่อทำให้เห็นและเข้าใจขั้นตอนพัฒนา Android App ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

2 Days ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก

2 Days Test-Driven Development (TDD) และ Refactoring workskop with Java NEW!

เรียนรู้แนวคิด TDD, BDD การเขียน code ที่ดี (clean code) การออกแบบที่ดี ตลอดจนการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำให้ทีมพัฒนามีความมั่นใจต่อการพัฒนาระบบงานมากยิ่งขึ้น

2 Days Advance Robot Framework with Python

เรียนรู้การทำ Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

2 Days Continuous Integration and Delivery with Jenkins

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

2 Days How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0

Boot Camp เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI Model V2.0 อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

After work Build Up Skills: Manual Testing to Automation Testing

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Dr. Chayakorn Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND