ลงทะเบียนกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยภาษาไทย

ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน

(สำหรับใช้ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน)

ผู้ประสานงาน


หัวข้อ

ข้อมูลผู้เข้าร่วม

(สำหรับใช้ออกใบประกาศนียบัตร)
ผู้เข้าร่วมคนที่ #1 :