After work Build Up Skills:

Manual Testing to Automation Testing

by SQUAE


Posted on Nov 12, 2019 at 12:00 PMเวิร์คชอปหลังเลิกงาน เพื่อพัฒนาทีมสู่การเป็น Automation Testing ในรูปแบบโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Waterfall Model และแบบ Agile ด้วย Scrum Framework ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้านการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อยกระดับความสามารถการผลิตซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดและเปิดโอกาสให้บุคคลสายอาชีพอื่นที่สนใจ เปลี่ยนสายงานสู่อาชีพนักทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์

คุณสมบัติบริษัทหรือผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร

 • บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนาที่สนใจ Up-Skill หรือ Re-Skill สู่ Automation Testing
 • บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ มาใช้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทจริง
 • บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากร ทีมนักพัฒนาในองค์กร
 • การฝึกอบรมจะได้ผลในการนำไปปรับใช้หากบริษัทหรือหน่วยงานส่งทีมพัฒนาเข้ามาร่วมโดยเฉพาะ Programmer หรือ Developer พร้อมกับ Tester
 • บริษัทพร้อมนำเสนอกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ปัจจุบันที่ใช้งาน เพื่อเป็นโจทย์ในการทำเวิร์คชอปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเดิมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเข้ารับการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการ

รายละเอียดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้าร่วมสามารถนำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จริง มาใช้เป็นโจทย์การทำเวิร์คชอปเพื่อให้เกิดรูปแบบ กระบวนการพัฒนาการทำงานที่จะนำไปประยุกต์และปรับใช้ในองค์กรต่อไป
 • ระยะเวลาโครงการฯ
  • รุ่นที่ 7 : วันที่อบรม 17 สิงหาคม - 23 กันยายน 2564
  • ทุกวันอังคาร และวันพฤหัส เวลา 18.00 น. - 20.00 น. รวมจำนวน 12 ครั้ง / 24 ชั่วโมง • ค่าลงทะเบียน
  • 8,000 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 • จำนวนรับสมัคร
  • รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น


ตารางกิจกรรม


รุ่นที่ 7


รายละเอียดหลักสูตร

 • กระบวนการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์
 • จุดประสงค์ของการทดสอบซอฟต์แวร์ และความสำคัญของการทดสอบซอฟต์แวร์
 • ความแตกต่างระหว่าง การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) และ การควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 • ประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์
  • Functional Testing
  • Non-Functional Testing
 • ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ของ Test Cases และ Test Scenarios
 • เทคนิคการกลั่นกรองเงื่อนไขทางธุรกิจออกมาจาก ความต้องการ (Requirements)
 • เทคนิคการออกแบบ Test Cases แบบ Black Box
  • Boundary Value Analysis (BVA)
  • Equivalence Partition (EP)
  • Decision Table Testing
  • State Transition Diagram
  • Use Case Testing
 • เทคนิคการออกแบบ Test Cases แบบ White Box
  • Statement Coverage
  • Branch Coverage
  • Path Coverage
 • ที่มาของ Bugs และ Defects
 • การบริหารจัดการ Bugs และ Defect
 • กระบวนการและขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ ตรวจจับคัดกรองปัญหา (Detection) และ ป้องกันการเกิดปัญหา (Prevention)
 • ทักษะที่จำเป็นของการทดสอบซอฟต์แวร์แบบป้องกันการเกิดปัญหา (Preventive)
 • การทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Test-Last Development
 • การทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Test-First Development
 • ทำไมจึงต้องปรับเปลี่ยนการทดสอบซอฟต์แวร์จาก Manual Testing ไปเป็น Automation Testing
 • องค์ประกอบ และคุณสมบัติของ Automation Testing
 • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Automation Testing และวิธีการแก้ไข
 • จุดประสงค์ และความแตกต่างระหว่าง Re-Testing และ Regression Testing
 • แนวปฏิบัติ Acceptance-Test Driven Development เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา และขับเคลื่อนการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์
 • แนวปฏิบัติ Test-Driven Development เพื่อออกแบบพฤติกรรม และขับเคลื่อนการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์
 • การปรับปรุงกระบวนการของการทดสอบซอฟต์แวร์ในรูปแบบของการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์แบบ Waterfall Model
 • รูปแบบของการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์แบบ Agile Software Development
  • ประวัติความเป็นมา
  • รูปแบบการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์แบบ Iterative and Incremental Development
  • Scrum Framework
  • Extreme Programming
 • การทดสอบซอฟต์แวร์ในรูปแบบของการพัฒนา ตรวจสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์แบบ Agile Software Development ด้วย Scrum Framework
 • การทดสอบซอฟต์แวร์ในรูปแบบของการพัฒนา ตรวจสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์แบบ Agile Software Development ด้วย Extreme Programming
 • การทดสอบซอฟตแวร์กลุ่ม Non-Functional Testing ประเภท Performance Testing; การออกแบบ วางแผน จัดเตรียม ทดสอบ และสรุปผล

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • อ.ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ
 • เจ้าของและผู้เขียน blog ณ WeLoveBug.com และ scrum123.com ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างซอฟต์แวร์ด้วยอไจล์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ ด้านควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Testing Consultant)


วิธีการชำระเงิน

 1. รอการยืนยันร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
   เลขที่บัญชี 324-2-56262-0
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
   เลขที่บัญชี 329-1-34850-3
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

 3. กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อติดต่อกลับ ส่งมาที่อีเมล์ siwakorn@swpark.or.th
 4. สอบถามข้อมูลและยืนยันการชำระเงินได้ที่ คุณศิวกร โทร 02-5839992 ต่อ 81433

 

หมายเหตุ
- สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 7 วันทำการ
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 40% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

วิทยากรประจำหลักสูตร

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

สถานที่อบรม

SCK Dojo บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด ชั้น 10 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

SW Testing Strategies :
PM’s perspective
NEW!

ชวนคุณมารื้อโพรเซส เช็คกระบวนการ บริหารโปรเจคอย่างไรให้อยู่ในกรอบเวลา และสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปกลยุทธ์การใช้กระบวนการ SW Testing เพื่อพัฒนาทีมและโปรเจคอย่างเต็มรูปแบบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับ PM , CIO , CEO , ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร

Basic of Automation Testing to Know and Prepare NEW!

รู้ เข้าใจ เตรียมการ วางแผนการเปลี่ยนจากการทดสอบแบบ Manual Testing ไปเป็น Automation Testing กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบในรูปแบบต่างๆ Test-First Test-Last ความสำคัญและองค์ประกอบของ Automation Testing Framework การบริหารจัดการ และควบคุมข้อมูลในการทดสอบ และเรื่องอื่นๆที่คุณต้องรู้

Test Case Design Techniques NEW!

เทคนิคที่คุณต้องรู้! วิเคราะห์และออกแบบ Test Case ด้วยเทคนิคการออกแบบ Test Case 5 เทคนิค การปรับประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบ Test Case เพื่อป้องกันปัญหา ณ ขั้นตอนของการจัดเก็บรวบรวมความต้องการของซอฟต์แวร์ และช่วยในการออกแบบพฤติกรรมของ Function หรือ Module ก่อนการพัฒนาโค้ด

Defect Management from Detection to Prevention NEW!

เรียนรู้ขั้นตอนของการบริหารจัดการ Defect เพื่อสามารถวางแผนการเปลี่ยนจากตรวจจับ ไปสู่การป้องกัน Defect ลงลึกรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนา การตรวจสอบ การทดสอบ Bug คืออะไร Defect คืออะไร เป้าหมายของและ 5 ขั้นตอนของ Defect Management ไปจนถึงการเขียนรายงาน Defect อย่างไรให้ดี Zero-tolerance!

Performance Testing: Design, Execute and Analyst NEW!

เรียนรู้การทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ผ่าน 6 รูปแบบการทดสอบ Load Testing, Stress Testing, Endurance Testing, Spike Testing, Volume Testing, และ Scalability Testing การกำหนดตัววัดผลของการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ Performance Testing ถอดบทเรียนกรณีศึกษาการทดสอบ Load Testing และStress testing ผ่านประสบการณ์จริง

Effective Android Testing

หลักสูตรพัฒนา Automation Testing สำหรับทดสอบ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่า เมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดทดสอบ Automation Testing ด้วยการทำเวิร์คชอปเพื่อทำให้เห็นและเข้าใจขั้นตอนพัฒนา Android App ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก

Test-Driven Development (TDD) และ Refactoring workskop with Java NEW!

เรียนรู้แนวคิด TDD, BDD การเขียน code ที่ดี (clean code) การออกแบบที่ดี ตลอดจนการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำให้ทีมพัฒนามีความมั่นใจต่อการพัฒนาระบบงานมากยิ่งขึ้น

Advance Robot Framework with Python

เรียนรู้การทำ Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

Continuous Integration and Delivery with Jenkins

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0

Boot Camp เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐาน CMMI Model V2.0 อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

After work Build Up Skills: Manual Testing to Automation Testing

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Danairat Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Visoot Luechaichalermsook

หัวหน้าทีมที่ปรึกษา CMMI® Certificate of CMMI Associate (CMMI Consulting and Appraisal Member)

Dr. Chayakorn Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Nopparat Slisatkorn

Process Improvement & Agile Mindset / Agile - Lean for Project and Operation work (Scrum & Kanban) / Effective Retrospective / Coaching & Train the Trainer Dojo / Personal Agility / Design Thinking for Life

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 81431 - 881433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND