ลงทะเบียนที่ปรึกษา (CMMI SERVICE PROVIDER : CSP) ปี 2564

จำนวนบุคลากรทั้งหมด  คน
          - ที่ปรึกษา  คน
          - ผู้ประเมิน  คน

อัพโหลดไฟล์ profile ที่ปรึกษาและผู้ประเมิน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10Mb หากมีหลายไฟล์ กรุณา ZIP )

รายละเอียดผู้ติดต่อ

เงื่อนไขและความยินยอมในการเข้าร่วมดำเนินโครงการ
  1. ยื่นแผนการดำเนินงานให้คำปรึกษา และการประเมิน ต่อเจ้าหน้าที่โครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
  2. ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  3. ต้องรักษาความลับเชิงธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทที่เข้ารับการประเมิน หรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ หรือเป็นกรรมการ แม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงตัวแทน พนักงาน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
  4. ต้องยินยอมให้ สวทช. หรือตัวแทนของ สวทช. หรือเจ้าหน้าที่โครงการที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลงานของบริษัท โดยจะต้องมีการแจ้งนัดล่วงหน้าทุกครั้ง
  5. ต้องยินยอมให้ สวทช. หรือตัวแทนของ สวทช. หรือเจ้าหน้าที่โครงการที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมในการให้คำปรึกษา และการประเมิน ตามแผนการดำเนินงานของบริษัท
  6. ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ ที่โครงการได้ประกาศใช้แล้ว หรือที่จะประกาศบังคับใช้ในภายหน้าอย่างเคร่งครัด
  7. ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่อุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ แล้ว มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ โดยจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ จนเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้ขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอ้างถึงมีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการติดต่อกลับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยจะดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nstda.or.th/th/97-about-us/about-us/547-nstda-privacy-policy หรือเข้าถึงผ่าน QR Code

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.


Supported by

ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...