Continuous Integration and Delivery with Jenkins

by SQUAE


Posted on December 1, 2017 at 12:00 PMหลักสูตรสำหรับปูพื้นฐานที่จำเป็นเรื่อง Continuous Integration และ Continuous Delivery ในการพัฒนา Software ว่ามีแนวคิด เทคนิค และแนวปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนา ทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น

 • การจัดการ source code ที่ดี
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code
 • การ build/compile/package
 • การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test
 • การติดตั้งระบบงาน
โดยการทำงานต่าง ๆ เหล่านี้จะทำงานแบบอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทั้งหมด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • รู้และเข้าใจคุณค่าของ Continuous Integration และ Continuous Delivery
 • เรียนรู้การติดตั้ง Continuous Integration Server ด้วย Jenkins
 • สามารถนำแนวคิดและเทคนิคของ Continuous Integration ไปประยุกต์ใช้ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • Software Programmer/ Developer/Engineer
 • System Administrator
 • Software Analysis

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาหลักสูตร
  • รุ่นที่ 1 : 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
  • รุ่นที่ 2 : 17-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
  • รุ่นที่ 3 : 13-14 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.


 • สถานที่อบรม
  • อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี

 • ค่าใช้จ่าย
  • 10,000 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว

เนื้อหาการอบรม

 • Introduction to CI และ CD
  • Continuous Integration คืออะไร
  • Continuous Delivery และ Continuous Deployment คืออะไร ต่างกันอย่างไร
 • CI Server with Jenkins
  • Continuous Integration Server คืออะไร
  • Continuous Integration Server ทำหน้าที่อะไร
  • Jenkins คืออะไร
  • เหตุผลในการใช้งาน Jenkins
 • Installation and Configuration of CI Server with Jenkins
  • Prepare environment
   • Install Java
   • Install git
   • Setup github account
   • Config ssh key
   • Forking sample repository
  • o Install Jenkins via Docker (Optional)
  • o Configuration Jenkin
   • Apache Maven/li>
   • JDK
   • Git
  • Create first job
  • Add unit testing report
  • Add code coverage report
 • Build pipeline
  • Build pipeline คืออะไร/li>
  • การออกแบบ build pipeline
  • การติดตั้ง Build pipeline plugin ใน Jenkins
  • การสร้าง Build pipeline ใน Jenkins
 • Automated testing with Jenkins
  • Testing pyramid
  • Agile testing
  • User Interface Testing
  • API Testing
  • Unit testing
 • Automate code quality with Jenkins
  • ใช้ SonarQube
  • Integrate dependency check with OWASP dependency check
 • Automated deployment with Jenkins
 • Pipeline as a Code with Jenkins
  • Create pipeline
  • Writing Jenkinsfile
 • Way to DevOps
  • What is DevOps ?
  • DevOps Way
  • DevOps Patterns

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • อ.สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน
 • เจ้าของและคอลัมนิสต์บล็อกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ SOMKIAT.CC ที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์แนวใหม่ การทดสอบซอฟท์แวร์

วิทยากรประจำหลักสูตร

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

สถานที่อบรม

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
99/31 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Principle Software Engineering Disciplines

This course is designed for participants to understand the Software Engineering Disciplines and are able to apply the approaches to building applications not only within calculated time and budget, but also with high quality, more affordable and maintainable.

Quality Assurance Frameworks for Process and Product Management

This workshop is not a theory class, but an interactive discussion and accomplishes experiential learning through discussions, presentations, and case studies based on best practices, following the five simple steps in an iterative manner (Deming’s Plan, Do, Check, Act cycle) and perhaps moving towards CMMI requirements and readiness.

Project Management in Practical Application Workshop

The 3-day workshop will equip participants with essential project management skills from requirement management to quality management of the software application to ensure the delivery of the product that satisfy customer’s requirements and needs.

After work Build Up : Software Testing Team for Fast Paced Projects

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนคนบ้างาน เอางานมาทำเวิร์คชอป! มาร่วมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

Effective Android Testing for Mobile Developers/Testers

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนคนบ้างาน เอางานมาทำเวิร์คชอป! มาร่วมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

Continuous Integration and Delivery with Jenkins Hot

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

Strategic EA for Management

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ชวนคุณมาวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ในการเอาไอทีเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Practical Enterprise Architecture from Concept to Implementation

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำ Enterprise Architecture ที่สามารถนำข้อปฏิบัติ และ Template แบบฟอร์ม ต่างๆ ได้แก่ Business Operating Model, Business Process Management, Enterprise Repository, Logical Configuration Model, Enterprise Data Quality, Strategic Road ที่ได้ถูกใช้จริงในกรณีศึกษาการจัดทำ IT Platform Architecture และ ICT Master Plan ที่ใช้งานได้จริงกลับไปปฎิบัติ ให้เกิดผลลัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

Core Big Data and Hadoop Hands-On Workshop

การนำ Big Data ไปใช้ในองค์กรไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบที่สำคัญของ Big Data ตัวอย่างการนำไปใช้ในงานจริง การลงมือปฎิบัติจริงจัง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการนำ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ผู้บรรยายจะให้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Chalermpol Tuchinda

Director of Software Park Thailand

Danairat Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Tachanun Kangwantrakool

Certified SCAMPI Lead appraiser for CMMI. / Software Engineering / CEO ISEM Co.,Ltd. CMMI Institute Partner

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND