After work Build Up :

Software Testing Team for Fast Paced Projects รุ่น 2

by SQUAE


Posted on April 3, 2018 at 12:00 PMหลักสูตรพัฒนาทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ ด้วยโจทย์ซอฟต์แวร์จริงจากบริษัทซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการฯ โอกาส! ที่จะพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ ทักษะความสามารถ และทีมงานไปพร้อมๆกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้านการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อยกระดับความสามารถการผลิตซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดและเปิดโอกาสให้บุคคลสายอาชีพอื่นที่สนใจ เปลี่ยนสายงานสู่อาชีพนักทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์

คุณสมบัติบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ

 • บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 • ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่ด้วยการให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2-3 คน โดยมีอย่างน้อย 1 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัท
 • การฝึกอบรมจะได้ผลในการนำไปปรับใช้หากบริษัทหรือหน่วยงานส่งทีมพัฒนาเข้ามาร่วมโดยเฉพาะ Programmer หรือ Developer พร้อมกับ Tester
 • บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ มาใช้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทจริง
 • นำเสนอกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ปัจจุบันที่ใช้งาน เพื่อเป็นโจทย์ในการทำเวิร์คชอปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเดิมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเข้ารับการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาโครงการฯ
 • ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการ
 • ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อของโครงการฯ

รายละเอียดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำโปรเจคพัฒนาซอฟต์แวร์จริง มาใช้เป็นโจทย์การทำเวิร์คชอปเพื่อให้เกิดรูปแบบ กระบวนการพัฒนาการทำงานที่จะนำไปประยุกต์และปรับใช้ในองค์กรต่อไป
 • ระยะเวลาโครงการฯ
  • วันที่ 2 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2561
  • ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 18.00 น. - 20.00 น. รวมจำนวน 12 ครั้ง / 24 ชั่วโมง

 • สถานที่อบรม
  • SCK Dojo บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด ชั้น 10 อาคารพร้อมพันธุ์ 3
   ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

 • ค่าลงทะเบียน
  • 10,000 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอาหารว่าง 1 มื้อ

 • จำนวนรับสมัคร
  • รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอาหารว่าง 1 มื้อ


After work Build Up : Software Testing Team for Fast Paced Projects เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

ตารางกิจกรรม


รายละเอียดหลักสูตร

 • กระบวนการพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์และการทดสอบซอฟต์แวร์
 • ความสำคัญของการทดสอบซอฟต์แวร์
 • การทดสอบซอฟต์แวร์แต่ละประเภทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • Functional Testing
  • Non-Functional Testing
  • Validation and Verification Model
 • เทคนิคการออกแบบ Test Cases แบบ Black Box
  • Boundary Value Analysis (BVA)
  • Equivalence Partition (EP)
  • Decision Table Testing
  • State Transition Diagram
  • Use Case Testing
 • เทคนิคการออกแบบ Test Cases แบบ White Box
  • Statement Coverage
  • Branch Coverage
  • Path Coverage
 • Verification and Validation Model
 • Test Last Development and Test First Development
 • Acceptance-Test Driven Development
 • Behavior Driven Development
 • Specification by Examples
 • Test-Driven Development
 • Automation Testing
  • Acceptance Testing
  • Unit Testing
 • Define test strategy to improve software testing in Waterfall model
 • Agile for Software Development
  • 4 Core Values
  • 12 Principles
  • Iterative and Incremental
  • Scrum Framework
  • Extreme Programming
 • Define test strategy for Agile for Software Development
  • Iterative and Incremental
  • Scrum Framework
 • การบริหารจัดการ Defect
 • องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทดสอบซอฟต์แวร์

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • อ.ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ
 • เจ้าของและผู้เขียน blog ณ WeLoveBug.com และ scrum123.com ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างซอฟต์แวร์ด้วยอไจล์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ ด้านควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Testing Consultant)

 • อ.สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน
 • เจ้าของและคอลัมนิสต์บล็อกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ SOMKIAT.CC ที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์แนวใหม่ การทดสอบซอฟต์แวร์

วิธีการชำระเงิน

 1. รอการยืนยันร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
   เลขที่บัญชี 324-2-56262-0
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
   เลขที่บัญชี 329-1-34850-3
   ชื่อบัญชี Software Park

 3. กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อติดต่อกลับ ส่งมาที่อีเมล์ siwakorn@swpark.or.th
 4. สอบถามข้อมูลและยืนยันการชำระเงินได้ที่ คุณศิวกร โทร 02-5839992 ต่อ 1433

 

หมายเหตุ
- สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 7 วันทำการ
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 40% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

วิทยากรประจำหลักสูตร

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

สถานที่อบรม

SCK Dojo บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด ชั้น 10 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Test-Driven Development (TDD) และ Refactoring workskop with Java NEW!

เรียนรู้แนวคิด TDD, BDD การเขียน code ที่ดี (clean code) การออกแบบที่ดี ตลอดจนการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำให้ทีมพัฒนามีความมั่นใจต่อการพัฒนาระบบงานมากยิ่งขึ้น

How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0 NEW!

อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

Principle Software Engineering Disciplines

This course is designed for participants to understand the Software Engineering Disciplines and are able to apply the approaches to building applications not only within calculated time and budget, but also with high quality, more affordable and maintainable.

Quality Assurance Frameworks for Process and Product Management

This workshop is not a theory class, but an interactive discussion and accomplishes experiential learning through discussions, presentations, and case studies based on best practices, following the five simple steps in an iterative manner (Deming’s Plan, Do, Check, Act cycle) and perhaps moving towards CMMI requirements and readiness.

Project Management in Practical Application Workshop

The 3-day workshop will equip participants with essential project management skills from requirement management to quality management of the software application to ensure the delivery of the product that satisfy customer’s requirements and needs.

After work Build Up : Software Testing Team for Fast Paced Projects

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนคนบ้างาน เอางานมาทำเวิร์คชอป! มาร่วมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

Effective Android Testing

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนคนบ้างาน เอางานมาทำเวิร์คชอป! มาร่วมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

Continuous Integration and Delivery with Jenkins Hot

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

Strategic EA for Management

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ชวนคุณมาวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ในการเอาไอทีเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Practical Enterprise Architecture from Concept to Implementation

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำ Enterprise Architecture ที่สามารถนำข้อปฏิบัติ และ Template แบบฟอร์ม ต่างๆ ได้แก่ Business Operating Model, Business Process Management, Enterprise Repository, Logical Configuration Model, Enterprise Data Quality, Strategic Road ที่ได้ถูกใช้จริงในกรณีศึกษาการจัดทำ IT Platform Architecture และ ICT Master Plan ที่ใช้งานได้จริงกลับไปปฎิบัติ ให้เกิดผลลัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

Core Big Data and Hadoop Hands-On Workshop

การนำ Big Data ไปใช้ในองค์กรไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบที่สำคัญของ Big Data ตัวอย่างการนำไปใช้ในงานจริง การลงมือปฎิบัติจริงจัง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการนำ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ผู้บรรยายจะให้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Dr. Chayakorn Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Tachanun Kangwantrakool

Certified SCAMPI Lead appraiser for CMMI. / Software Engineering / CEO ISEM Co.,Ltd. CMMI Institute Partner

Danairat Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND