How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0

by SQUAE


Posted on December 1, 2017 at 12:00 PMแนะนำกระบวนการแก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการด้านการพัฒนากระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมประเมินและกลุ่มกระบวนการ (SEPG, QA, PM, Management Group) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เข้าใจพื้นฐานแนวคิดของ CMMI® for DEV V2.0 ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยองค์กรในการพัฒนาคุณภาพและการบริการ การปรับปรุงกระบวนการภายใน รวมถึงตอบสนองความต้องการและยกระดับมาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้า

 • หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงจาก CMMI® for DEV V1.3 เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ กับ CMMI® for DEV V2.0
 • หลักสูตรที่ประกอบไปด้วยการบรรยายและการแบ่งปันประสบการณ์จริงสำหรับผู้เข้าร่วม หลังจากอบรมหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าร่วมจะสามารถอธิบายองค์ประกอบของ CMMI® for DEV V2.0 และความสัมพันธ์ในกระบวนการได้เป็นอย่างด
 • หลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่ออธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0
 • เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3
 • เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร
 • ปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
 • กลุ่มคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการ
 • ท่านที่สนใจการเรียนรู้เกี่ยวกับ CMMI®
 • ท่านที่สนใจการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
 • องค์กรที่จะต่ออายุใบประกาศนียบัตร โดย ก้าวสู่ CMMI® Models 2.0


รายละเอียดหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาหลักสูตร
  • รุ่นที่ 1 : 1-2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
  • รุ่นที่ 2 : 13-14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. [ยกเลิก]
  • รุ่นที่ 3 : 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.


 • สถานที่อบรม
  • อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี

 • ค่าใช้จ่าย
  • 10,000 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว

 • ภาษาที่ใช้อบรม
  • ภาษาไทย

เนื้อหาการอบรม

 • Process Improvement Concepts and CMMI® for DEV V2.0 Integrated Suite
 • Overview of CMMI® for DEV Model Components and Practice Areas
 • Model Component Structure and Practices Areas of CMMI® models
 • Tying It All Together
 • Mapping CMMI® version 1.3 to version 2.0
 • Appraisal Model for Version 2.0
 • Workshop

Topics at Practice areas of CMMI®Component models

 • Process Improvement Concepts and CMMI® for DEV V2.0 Integrated Suite
  • CMMI® and Business operation Conceptual
 • Overview of CMMI® models Components and Practice Areas
  • Casual Analysis and Resolution (CAR)
  • Configuration Management (CM)
  • Decision Analysis and Resolution (DAR)
  • Estimating (EST)
  • Governance (GOV)
  • Implementation Infrastructure (II)
  • Managing Performance and Measurement (MPM)
  • Monitor and Control (MC)
  • Organizational Training (OT)
  • Peer Reviews (PR)
  • Planning (PLAN)
  • Process Asset Development (PAD)
  • Process Management (PCM)
  • Process Quality Assurance (PQA)
  • Product Integration (PI)
  • Requirements Development and Management (RDM)
  • Risk and Opportunity Management (RSK)
  • Supplier Agreement Management (SAM)
  • Technical Solution (TS)
  • Verification and Validation (VV)
 • Trying It All Together
  • Practice Areas Organization
  • Understanding Evolutionary Level Characteristics
  • Working with the Capability Are and Category
 • Mapping CMMI® version 1.3 to version 2.0

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล
 • ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)


วิธีการชำระเงิน

 1. รอการยืนยันร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
   เลขที่บัญชี 324-2-56262-0
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
   เลขที่บัญชี 329-1-34850-3
   ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

 3. กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อติดต่อกลับ ส่งมาที่อีเมล์ ubonrat@swpark.or.th
 4. สอบถามข้อมูลและยืนยันการชำระเงินได้ที่ คุณอุบลรัตน์ โทร 02-5839992 ต่อ 1432

 

หมายเหตุ
- สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 7 วันทำการ
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 40% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

สถานที่อบรม

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
99/31 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

SW Testing Strategies :
PM’s perspective

ชวนคุณมารื้อโพรเซส เช็คกระบวนการ บริหารโปรเจคอย่างไรให้อยู่ในกรอบเวลา และสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปกลยุทธ์การใช้กระบวนการ SW Testing เพื่อพัฒนาทีมและโปรเจคอย่างเต็มรูปแบบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับ PM , CIO , CEO , ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร

After work Build Up : Software Testing Team for Fast Paced Projects

รุ่น 3 (26 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2562)

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนมาร่วมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม พร้อมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

The Whole Team Approach to Agile Testing
(Train the Trainer)
NEW!

หลักสูตรสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ว่าด้วยการใช้กระบวนการ Agile Testing การสร้างทีม SW Testing และการประยุกต์ใช้ Agile Testing กับทีมพัฒนาโปรเจค เพื่อสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรไลเซนส์ตรงจาก LISA CRISPIN และ JANET GREGORY โค้ช Agile ระดับโลก เจ้าของหนังสือ More Agile Testing
พร้อมสอบ CERTIFICATE รับรอง!

Test-Driven Development (TDD) และ Refactoring workskop with Java NEW!

เรียนรู้แนวคิด TDD, BDD การเขียน code ที่ดี (clean code) การออกแบบที่ดี ตลอดจนการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำให้ทีมพัฒนามีความมั่นใจต่อการพัฒนาระบบงานมากยิ่งขึ้น

How to transition CMMI® for DEV Version 1.3 to Version 2.0 NEW!

อธิบายความรู้ของ CMMI® 2.0 เข้าใจส่วนประกอบของกระบวนการที่แตกต่างระหว่าง CMMI® for DEV V2.0 และ CMMI® for DEV V1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน CMMI® ปรับใช้ในการสร้างการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีคุณภาพขององค์กร และสามารถปรับปรุงและเตรียมพร้อมการประเมิน CMMI® for DEV V2.0 ในอนาคต

Effective Android Testing

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนคนบ้างาน เอางานมาทำเวิร์คชอป! มาร่วมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

Continuous Integration and Delivery with Jenkins Hot

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Dr. Chayakorn Piyabunditkul

ผู้ประเมินมาตรฐาน CMMI® (Certified SCAMPI Lead Appraiser)

Tachanun Kangwantrakool

Certified SCAMPI Lead appraiser for CMMI. / Software Engineering / CEO ISEM Co.,Ltd. CMMI Institute Partner

Danairat Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND