โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

    

คุณสมบัติของบริษัท

 • เป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ
 • เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ที่สนใจขอการรับรอง CMMI-DEV หรือ CMMI-SVC ในระดับวุฒิภาวะ 2 (Level 2)
 • เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ที่เคยผ่านการรับรอง CMMI-DEV หรือ CMMI-SVC และต้องการต่ออายุการรับรอง (Re-appraisal) ในระดับวุฒิภาวะ 2 (Level 2) หรือ ระดับวุฒิภาวะ 3 (Level 3)
 • เป็นกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 และทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็นกิจการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และยื่นชำระภาษีถูกต้องตามกฏหมาย
 • มีจำนวนบุคลากรด้านการพัฒนาและบริการ (Development and Service Team) ไม่ต่ำกว่า 20 คน
 • ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่ ในการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการร่วมโครงการฯ
 • จะต้องจัดสรรบุคลากรด้าน Software Process Improvement เต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน เพื่อให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การจัดสรรจำนวนของบุคลากรด้าน SPI ให้พิจารณาตามขนาดขององค์กร
 • ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อของโครงการฯ

การสมัคร

 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิก และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ (ซิป้า) ที่ http://member.sipa.or.th/index.php
 • สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (กรอกข้อมูลของบริษัทในระบบและดาวน์โหลดใบสมัคร) ที่ http://www.swpark.or.th/cmmi

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile) 1 ชุด
 • ข้อเสนอโครงการ จัดทำโดยผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน CMMI (CMMI Service Provider – CSP)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2) อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

     เอกสารทุกรายการจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามโดยผู้มีอำนาจตามปรากฏในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559


การคัดเลือกบริษัท

 • ขั้นตอนการคัดเลือก
  • พิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
  • สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ และทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก
 • เกณฑ์การพิจารณา
  • บริษัทจะต้องยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และภายในเวลาที่กำหนด
  • บริษัทจะต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ คุณภาพกระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์
  • บริษัทมีความพร้อมในด้านการเงิน บุคลากร และการจัดการที่จะดำเนินการเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ (Software Process Improvement)
  • ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการ
  • ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดสรรกำลังคน และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตลอดทั้งโครงการ
  • บริษัทมีงานโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มีโครงการเข้ารับการประเมินตามเวลาที่กำหนด
  • บริษัทที่เคยมีประสบการณ์การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 29110, ITIL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผลการคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมโครงการจากคณะกรรมการคัดเลือกให้ถือเป็นเด็ดขาด

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

     บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วนั้น บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • ต้องจัดส่งแผนการดำเนินงานการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและบริการด้านซอฟต์แวร์ด้วย CMMI® และหากมีการปรับแผนต้องทำการแจ้ง พร้อมส่งแผนดำเนินงานฉบับปรับปรุงใหม่ให้กับโครงการฯ
 • ต้องจัดทำ และส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report) ในรูปแบบที่กำหนด ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
 • ต้องยินยอมให้ผู้เชี่ยวชาญสมทบเข้าสังเกตการณ์การดำเนินงานการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและบริการด้านซอฟต์แวร์ด้วย CMMI® ในบริษัท โดยต้องส่งแผนการดำเนินงานให้โครงการฯ และผู้เชี่ยวชาญสมทบตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด
 • ต้องยินยอมให้คณะทำงานโครงการฯ และผู้เชี่ยวชาญเข้าติดตามความก้าวหน้าตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ
 • ยินดีให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการทำดัชนีอุตสาหกรรมของโครงการฯ ตามรูปแบบที่โครงการฯ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ

สำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ช่วงเวลา

1.

ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัคร

2 เดือน

15 มิ.ย. – 15 ส.ค. 59

2.

สัมภาษณ์และคัดเลือก

1.5 เดือน

15 ก.ค. – 31 ส.ค. 59

3.

ประกาศผลการคัดเลือก

-

15 ก.ย. 59

4.

ปฐมนิเทศบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

-

4 ตุลาคม 2559

5.

บริษัทเริ่มดำเนินกิจกรรม (Project Kick-off)

-

3 ต.ค. 59

6.

บริษัทรับการให้คำปรึกษาและประเมินเพื่อขอต่ออายุการรับรอง CMMI Level 2 และ Level 3 (Re-appraisal)

12 เดือน

ต.ค. 59 – ก.ย. 60

7.

บริษัทรับการให้คำปรึกษาและประเมิน CMMI Level 2

14 เดือน

ต.ค. 59 – พ.ย. 60

8.

บริษัทรับการให้คำปรึกษาและประเมิน CMMI Level 3

18 เดือน

ต.ค. 59 – มี.ค. 61

หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของโครงการฯ