โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

    การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน CMMI® เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Software Products & Services) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของไทย
        การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องของภาครัฐ นอกจากจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเข้มแข็ง ยังทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีซอฟต์แวร์ระดับโลกได้อีกด้วย
        ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® (Capability Maturity Model Integration Promotion Project)” เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และขอการรับรองมาตรฐาน CMMI®

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI 2559

(ครั้งที่ 1)

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 DEV Level 3 บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด
2 DEV Level 3 บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด
3 DEV Level 3 บริษัท แพคกอน จำกัด
4 DEV Level 3 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์  จำกัด
5 DEV Level 3 บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
6 DEV Level 3 บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
7 DEV Level 3 บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
8 SVC Level 3 บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
9 SVC Level 3 บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด
10 DEV Level 2 บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชั่น จำกัด
11 DEV Level 2 บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด
12 SVC Level 2 บริษัท สุวิเทค จำกัด
13 Re-DEV Level 3 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
14 Re-DEV Level 3 บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
15 DEV Level 3 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด

(ครั้งที่ 2)

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
16 Re-DEV Level 3 บริษัท วี พี แอดวานซ์ จำกัด
17 DEV Level 2 บริษัท วี พี แอดวานซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
18 Re-DEV Level 3 บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่นและบริการ จำกัด
19 DEV Level 2 บริษัท บอสอัพ โซลูชั่น จำกัด
20 SVC Level 2 บริษัท อีเวนท์พาส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลการสมัครโครงการ