เกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

SOFTWARE PARK THAILAND
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) จัดตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของชาติ โดยมีเป้าหมาย

รองรับการเปิดเสรีการค้าโลกทางด้านไอที
สนับสนุนผู้ประกอบการทางด้านการผลิตซอฟต์แวร์ของไทย และอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม
ทำให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย
Mission

พันธกิจ

• พัฒนากำลังคน
• ส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนากำลังคน

 • Digital Technology/Business
 • Software Quality

 • ARI Technology
 • SpeedUp HRD (Challenging, Competition, Pitching)

ส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี

 • Innovator Promotion
 • Quality Promotion (CMMI)

 • Business Development Promotion
 • Investment Promotion (Angels)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 • บริหารพื้นที่สำนักงาน
 • บริการพื้นที่ให้เช่า สำหรับจัดอบรมสัมมนา

 • บริหาร ARI Co-InnoSpace

Training & Curriculums
200+ Course
Attendees
5,000 People
Appraisals
100+
Qualified Angels
90+
Economic Impact
฿500+ M
Office Space
7,903 Sq.m
Tenants
40+
Economic Impact
฿1,000+ M