Thailand i4.0 Platform

Thailand i4.0
Platform Training

แพลตฟอร์มพัฒนาบุคลากร กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมตามดัชนีชี้วัดระดับความพร้อม 6 มิติหลัก ตลอดจนหลักสูตรภายใต้โครงการ BOI กับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขั้นสูง สนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสูงสุด 50% ไม่เกิน 100,000 บาท/คน ระยะเวลาการให้เงินสนับสนุนไม่เกิน 2 ปี รวมมูลค่าการสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 บาท

Industry 4.0 Training

Our Services 🤩 courses in training market

course image
Public Training Courses

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามดัชนีชี้วัดระดับความพร้อม 6 มิติหลัก อุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index) TECHNOLOGY , SMART OPERATION , IT SYSTEM & DATA TRANSACTION , MARKET & CUSTOMERS , STRATEGY & ORGANIZATION , HUMAN CAPITAL ในรูปแบบคลาสรูมและออนไลน์

course image
In-house Training Courses

คลาสอบรมในรูปแบบคลาสรูม และออนไลน์ สำหรับโรงงานที่สนใจพัฒนาบุคลากร แบบฉบับพิเศษ กลุ่มพิเศษ ที่สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน ตามดัชนีชี้วัดระดับความพร้อม 6 มิติหลัก ตามระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index)

course image
BOI : TRAINING GRANTS

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ BOI ภายใต้โครงการบีโอไอกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขั้นสูง สนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสูงสุด 50% ไม่เกิน 100,000 บาท/คน ระยะเวลาการให้เงินสนับสนุนไม่เกิน 2 ปี รวมมูลค่าการสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 บาท

Upcoming Workshops, Courses & Seminars

🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น

Training Schedule 2566

Enroll now in the most popular and best rated courses.

Status : Course Plan Course Plan | Open for Registration Open for Registration | Class End/Close Class End/Close | Class Postponed Class Postponed | Class Confirmed Class Confirmed | Class Full Class Full

industry 4.0 training
Code Name Days Fee(THB) 2566
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
ITID101 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 5 25,000
ITID102 ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ Part1 1 7,000
ITID103 การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมสำหรับ Internet of Things ในโรงงาน 4.0 2 14,000
ITID104 การสร้าง IoT Server โดยใช้ Raspberry Pi 4 28,000
ITID105 รูปแบบการสื่อสารต่างๆ และการจัดการข้อมูลในอุตสาหกรรม 4.0 3 21,000
ITID106 Certified Assessor Program 3 69,000
ITID107 Introduction to Thailand i4.0 Index for Executive 1 7,900