All Courses

Showing 162 result

course image
28,500 THB
CompTIA Certification Program
(CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

หลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประมวลผลแบบ Cloud Computing แต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้การประมวลผลแบบ Cloud Computing เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat

course image
28,500 THB
CompTIA Certification Program
(CompTIA Network+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐาน CompTIA Network+ จะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบเครือข่ายที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อีกทั้งเข้าใจคุณลักษณะและวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีเครือข่าย

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat

course image
28,500 THB
CompTIA Certification Program
(CompTIA Security+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน

CompTIASecurity+ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ANSIและยังสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 17024ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของ CompTIA Security+ โดยที่หัวข้อต่างๆ ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ CompTIA Security+ เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Information securityในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆ อย่างแท้จริง

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
อาจารย์ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์

course image
0 THB
Robotics
3D Printing for Beginners

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รับสมัครเพียง 10 คนแรกที่ลงทะเบียนสมบูรณ์เท่านั้น

 • Classroom
 • 4 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar อ.ภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม

course image
10,000 THB
Software Testing
Advance Robot Framework with Python

Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Somkiat Puisungnoen

course image
12,000 THB
AI & Data Technology
Advanced Machine Learning with Python for Developers (Coding with Python on Google Colab)

เนื้อหาวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (advanced data analytics) ตามกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Pipeline) ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง การปรับแต่งแบบจำลอง และการนำแบบจำลองไปใช้งานจริง โดยนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์เชิงทำนาย (predictive analytics), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP), ระบบแนะนำ (Recommendation System: RS) และคอมพิวเตอร์วิชัน (Computer Vision: CV) เป็นต้น โดยเขียนคำสั่งด้วยภาษาไพทอน (Python) และเรียกใช้งานไลบรารีต่างๆ เช่น Scikit-learn และ TensorFlow เป็นต้น ด้วยเครื่องมือ Google Colab ที่รัน (run) บนกูเกิลคลาวด์ (Google Cloud) แบบ Cloud GPU ที่เพิ่มความเร็วในการประมวลผล จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหลักการเรียนรู้ของเครื่อง หรือภาษาไพทอน

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Asst. Prof. Dr.Walisa Romsaiyud

course image
15,000 THB
Business Analysis
Agile Business Analysis

แนวคิดการทำงานแบบ Agile มุ่งเน้นในการส่งมอบ Product ให้ตรงตามเวลาและตรงตาม Features แต่ในฐานะที่เป็น Business Analyst ก็ต้องคำนึงถึงว่า Product ที่ส่งมอบนั้นต้องตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานด้วย แล้ว Business Analyst จะทำงานอย่างไรให้สอดคล้องไปกับ Agile Team ได้? หลักสูตรออนไลน์ 2 วันนี้ มีคำตอบ!

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Phil Robinson

course image
18,000 THB
Business Analysis
Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

ผู้อบรมได้เข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และ เข้าใจถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile เข้าใจถึงการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร อีกทั้งลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile และสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization พร้อมทั้งเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง ได้เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

 • Classroom
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • General

Instructor :
avatar Mr.Kraikiti Dibakanaka avatar Asst. Prof. Dr.Rathavoot Ruthankoon

course image
0 THB
AI & Data Technology
AI Explorer

Explore the process of AI research and engineering through tools and techniques to help simplify the learning experience for beginners and those new to AI

 • Online
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Tapanan Yeophantong

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?