All Courses

Showing 123 result

course image
28,500 THB
CompTIA Certification Program
(CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

หลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประมวลผลแบบ Cloud Computing แต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้การประมวลผลแบบ Cloud Computing เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Mr.Sanan Kurkulsatsanakit

course image
28,500 THB
CompTIA Certification Program
(CompTIA Network+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐาน CompTIA Network+ จะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบเครือข่ายที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อีกทั้งเข้าใจคุณลักษณะและวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีเครือข่าย

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat

course image
28,500 THB
CompTIA Certification Program
(CompTIA Security+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน

CompTIASecurity+ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ANSIและยังสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 17024ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของ CompTIA Security+ โดยที่หัวข้อต่างๆ ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ CompTIA Security+ เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Information securityในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆ อย่างแท้จริง

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat

course image
12,000 THB
Digital Technology
Advance Angular with Firebase Realtime web application

เรียนรู้การเชื่อมโยง Technology ทั้ง Angular และ Firebase  นี้เข้าด้วยกัน โดยเป็นการนำ Angular เป็นตัวทำหน้า UI และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลใน Firebase แบบ Realtime Web Application พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการ Deploy application ที่พัฒนาเสร็จแล้วไป deploy บน firebase hosting

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
10,000 THB
Software Testing
Advance Robot Framework with Python

Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Somkiat Puisungnoen

course image
15,000 THB
Business Analysis
Agile Business Analysis

เคยมั้ย? มี Requirement เป็นร้อยๆ Dev กันเป็นปีๆ กับทีมทำงานก็ไม่ค่อยซี้ งานเสร็จมาทีพอจะแก้อะไรก็ยากอีก ในปัจจุบันใครๆ ก็ทำงานแบบอไจล์ ที่เน้น Response to Users มุ่งที่กระบวนการ ทำงานกันเป็นทีม ผิดพลาดได้แต่ต้องแก้ให้เร็ว และถ้าคุณเป็น #businessanalyst #productowner #projectmanager #softwareengineer #softwaredeveloper #other ที่ทำงานอยู่ใน #agileteam ก็ไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้!

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Phil Robinson

course image
18,000 THB
Business Analysis
Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

ผู้อบรมได้เข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และให้เข้าใจ ถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile เข้าใจถึงการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร อีกทั้งลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile และสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization พร้อมทั้งเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง ได้เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

 • Classroom
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • General

Instructor :
avatar Mr.Kraikiti Dibakanaka avatar Asst. Prof. Dr.Rathavoot Ruthankoon

course image
15,000 THB
Mobile Application
Android Programming

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาเข้าสู่การทำงานในระดับอาชีพ

 • Classroom
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

course image
8,000 THB
Digital Technology
API Gateway with Kong

เรียนรู้เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง KONG ในแบบต่าง ๆ และวิธีการนำ Kong มาใช้ในการเชื่อมโยง micro service เข้าด้วยกัน (API Gateway)

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?