No account yet?
 
 

Training of The Month

Seminar & Activities2

SOFTWARE TESTING IN ACTION
การควบคุมดูแลคุณภาพและทดสอบซอฟต์แวร์นั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความสำคัญมากของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดกลับตกไปอยู่ที่ตำแหน่งของ Software Tester เท่านั้น แต่จริงๆแล้วการควบคุมดูแลคุณภาพและทดสอบซอฟต์แวร์ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Testing in Action นี้จะเน้นเรื่องของการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้ง Defects มากกว่าจะคอยตรวจจับ Defects ณ ขั้นตอนของการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์จากการลงมือทำเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคตโดยตลอดการอบรมจะครอบคลุมเรื่องของกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ V&V Model และระดับของการทดสอบ เทคนิคการป้องกันปัญหาและ Defects ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการออกแบบการทดสอบ การเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการทดสอบและการทดสอบแบบ Automate Testing

AGILE BIG DATA Project Development
ประโยชน์ที่ได้รับ Key Benefit: - สามารถดึงคุณค่าของ Data ที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาแบบ agile methodology ให้เกิดความเร็วในการส่งมอบบริการในยุคดิจิตอล Realize the value from your data both from internal and external and how to apply agile methodology which much faster than other methods in your big data project. - สร้างการพัฒนา software ให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน และสามารถให้อิสระทางความคิดแก่คณะทำงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อเนื่อง Creating sustainable software development culture and free your team to pivot when unexpected insights benefits emerging - ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรด้วยการให้หลัก agile โดยสามารถทดสอบและเรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ของ Big Data ในงานของท่านก่อนที่จะลงทุนอย่างจริงจัง Save money by avoiding the waste from agile test and learn before investment, combine success from iteration process.

Acceptance Test-Driven Development with Robot Framework
“ทําซอฟท์แวร์ต้องสนุก” และถ้าจะทําให้สนุกได้ต้องทํา Acceptance Test-Driven Development เท่านั้น

Agility CMMI for Beginner
ปัจจุบันหลายๆ องค์กรให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยคาดหวังว่าการนำมาตรฐานสากล หรือ Best Practices ต่างๆที่องค์กรโดยมากยอมรับนี้ จะสามารถช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยไม่น้อยที่นำมาตราฐาน Capability Maturity Model Integration หรือ CMMI ไปปรับใช้ แต่ก็ยังพบกับปัญหาต่างๆ ทั้งในส่วนของ บุคลากร กระบวนการทำงานและเทคโนโลยี ซึ่งยังมีความเข้าใจผิดอยู่เป็นจำนวนมากเกี่ยวกับ CMMI ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่สนใจที่จะนำ Agile for Software Development เข้าไปปรับใช้โดยไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Agile อีกเช่นเดียวกัน และยังเข้าใจกันว่า Agile กับ CMMI ไม่สามารถที่จะนำทั้งคู่มาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตลอดทั้ง 3 วันของการฝึกอบรมผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ CMMI ทั้งประวัติ จุดประสงค์และเรื่องพื้นฐานที่ควรจะต้องทราบรวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Agile for Software Development และลงมือปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการพัฒนา ซอฟต์แวร์ของตนเองให้ดีขึ้นโดยใช้ CMMI และ Agile for Software Development

Smart IT for Smart Industry ในงาน Intermach 2016
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Smart IT for Smart Industry ในงาน Intermach 2016 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. (สัมมนาให้ความรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

The PITCH of Startup ในงาน Technology Investment for SME Conference 2016
หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการพบนักลงทุนและสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ ขอเชิญเข้าร่วม Pitch ในงาน Technology Investment for SME Conference 2016 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 8 มิถุนายน 2559


Show Calendar ...
 
 

The Thailand SPIN exists to promote software process improvement and software quality by providing a forum for discussions and sharing of software improvement experiences and ideas...

More >>

การพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ที่ดี และเป็นระบบนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว...

More>>