All Courses

Showing 118 result

course image
35,000 THB
CompTIA Certification Program
CompTIA Cloud+ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

หลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประมวลผลแบบ Cloud Computing แต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้การประมวลผลแบบ Cloud Computing เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat

course image
35,000 THB
CompTIA Certification Program
CompTIA Network+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐาน CompTIA Network+ จะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบเครือข่ายที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อีกทั้งเข้าใจคุณลักษณะและวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีเครือข่าย

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat

course image
35,000 THB
CompTIA Certification Program
CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน

CompTIASecurity+ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ANSIและยังสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 17024ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของ CompTIA Security+ โดยที่หัวข้อต่างๆ ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ CompTIA Security+ เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Information securityในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆ อย่างแท้จริง

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar อาจารย์ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์

course image
12,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Create Your Own Blockchain Using 'Multichain'

หลักสูตรนี้จะแสดงการใช้งาน Multichain สร้างระบบ Blockchian เพื่อเก็บข้อมูลที่เราสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล และฟังค์ชั่นในการเข้าจัดการเองได้  

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

course image
13,000 THB
CYBER SECURITY ORIENTED
Cyber-Security Technology for IT Pro

This course will be focus on creating the Cyber Security individuals who are trained in detecting, preventing and responding to threat & risk on the system network environment.

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat

course image
12,000 THB
Software Architecture and Design
Data Architecture for AI-Driven Business

ถ้าจะทำ #digitaltransformation ก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง AI แล้วจะวาง #Architecture ยังไงให้ #AI ทำงานสนับสนุนธุรกิจได้อย่างเกิดประโยชน์เต็มที่ เนื้อหาคอร์สเน้นหลักการด้าน Data Architecture ที่จะสามารถสนับสนุนการใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Narong Chansoi

course image
4,800 THB
โครงการพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิ่งกลุ่ม Mid-Career
Deploy Application using Docker & Kubernetes

จำเป็นต้องใช้มีความเข้าใจในเรื่องของ Container ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้หลักการทำงานของ Docker จนไปถึงการนำ Dockerไปติดตั้งบน k8s ได้อย่างถูกต้อง

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • General

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
12,000 THB
AI & Data Technology
Deploying Machine Learning Models to Production (with Flask framework and Google Cloud platform)

เนื้อหาวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลอง (model) การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning algorithms) และการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning algorithms) จากนั้นนำแบบจำลอง ไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงตามกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง (MLOps: Machine Learning Operations) ด้วยเฟรมเวิร์ก Flask ที่สามารถนำแบบจำลองไปเรียกใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และการนำแบบจำลองไปไว้ที่ Google Cloud platform เพื่อให้แอปพลิเคชันรูปแบบต่างๆ สามารถเรียกใช้งานได้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของปัญญาประดิษฐ์

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Advance

Instructor :
avatar Asst. Prof. Dr.Walisa Romsaiyud

course image
12,000 THB
Software Architecture and Design
Design Technique for High Performance System

#รู้ไว้ก่อน #จะได้ไม่ต้องรื้อทีหลัง เรียนรู้เทคนิคกันแบบไม่กั๊ก! หลักสูตรดีๆสำหรับสาย #DEV ที่กำลังออกแบบและพัฒนาระบบที่ต้องการคุณภาพด้านประสิทธิภาพสูงๆ (High Performance) และต้องรองรับการ Scale ได้ในอนาคต

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Narong Chansoi

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?