No account yet?
 
 

Training of The Month

Seminar & Activities2

Exploring China ICT Market#3
ขอเชิญบริษัทซอฟต์แวร์และไอซีที ที่สนใจเปิดตลาด และเสาะหาพันธมิตรจีนสมัครเข้าร่วมออกบูธในงาน Mobile World Congress Shanghai 2017

Acceptance Test-Driven Development with Robot Framework
Acceptance Test Driven Development (ATDD) เป็น practice ที่ทีม ทั้งทีมจะนั่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันหา acceptance criteria ของฟีเจอร์ ที่ต้องการจะสร้างด้วยการใช้ตัวอย่างที่จับต้องได้และเข้าใจง่าย ก่อนจะเริ่ม ลงมือพัฒนาฟีเจอร์นั้นๆ จุดประสงค์หลักของมันคือเพื่อเป็นการกำหนด ความเข้าใจที่ตรงกันทั้งหมดภายในทีม จากนั้นตัวอย่างและ acceptance criteria เหล่านั้นจะถูกนำไปเขียนเป็น code ที่สามารถทำการตรวจสอบ ความถูกต้องของฟีเจอร์ได้อัตโนมัติ ปัจจุบันมีเครื่องมือหลายตัวที่ สามารถทำงานเหล่านี้ได้ และหนึ่งในนั้นคือ Robot Framework โดยที่ตัว มันเองเป็น test automation framework ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำ automate acceptance test และ acceptance test-driven development (ATDD) สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ robot framework คือเรา สามารถเขียน script ออกมาในลักษณะ tabular test data และโดยตัวมัน เองมีแนวคิดพื้นฐานมาจากการทำ keyword-driven testing นอกจากนี้ เรายังสามารถต่อเติมความสามารถของ robot ได้ด้วยการเขียน library ด้วยภาษา Python หรือ Java นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง higher-level keywords ที่เราใช้เองบ่อยๆได้จาก keywords ที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย อีกด้วย

SOFTWARE TESTING IN ACTION
การควบคุมดูแลคุณภาพและทดสอบซอฟต์แวร์นั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความสำคัญมากของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดกลับตกไปอยู่ที่ตำแหน่งของ Software Tester เท่านั้น แต่จริงๆแล้วการควบคุมดูแลคุณภาพและทดสอบซอฟต์แวร์ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Testing in Action นี้จะเน้นเรื่องของการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้ง Defects มากกว่าจะคอยตรวจจับ Defects ณ ขั้นตอนของการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์จากการลงมือทำเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคตโดยตลอดการอบรมจะครอบคลุมเรื่องของกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ V&V Model และระดับของการทดสอบ เทคนิคการป้องกันปัญหาและ Defects ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการออกแบบการทดสอบ การเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการทดสอบและการทดสอบแบบ Automate Testing


Show Calendar ...
 
 

The Thailand SPIN exists to promote software process improvement and software quality by providing a forum for discussions and sharing of software improvement experiences and ideas...

More >>

การพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ที่ดี และเป็นระบบนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว...

More>>