No account yet?
 
 

Training of The Month

Seminar & Activities2

3 STEPs TO DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION
*Enterprise Architecture helps you justify the budget and how to get to your vision. *Enterprise Architecture is the mapping of the present and the future states of business. *Enterprise Architecture is the plan of transition from now to the future. (The Strategy Plan.)

Acceptance Test-Driven Development with Robot Framework
“ทําซอฟท์แวร์ต้องสนุก” และถ้าจะทําให้สนุกได้ต้องทํา Acceptance Test-Driven Development เท่านั้น

SOFTWARE TESTING IN ACTION
การควบคุมดูแลคุณภาพและทดสอบซอฟต์แวร์นั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความสำคัญมากของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดกลับตกไปอยู่ที่ตำแหน่งของ Software Tester เท่านั้น แต่จริงๆแล้วการควบคุมดูแลคุณภาพและทดสอบซอฟต์แวร์ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Testing in Action นี้จะเน้นเรื่องของการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้ง Defects มากกว่าจะคอยตรวจจับ Defects ณ ขั้นตอนของการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์จากการลงมือทำเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคตโดยตลอดการอบรมจะครอบคลุมเรื่องของกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ V&V Model และระดับของการทดสอบ เทคนิคการป้องกันปัญหาและ Defects ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการออกแบบการทดสอบ การเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการทดสอบและการทดสอบแบบ Automate Testing

Agility CMMI for Experience
2 วันของการฝึกอบรมผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Agile for Software Development และ Framework ที่ชื่อ Scrum รวมทั้ง Methodology ที่ชื่อ Extreme Programming ผู้เรียนจะได้ทดลองลงมือปฏิบัติในการปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อนำ Agile for Software Development เข้าไปปรับใช้ให้เกิดผลมากที่สุด

Enterprise Architecture Intensive Course
ประโยชนจากการทำ Enterprise Architecture 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน โดยสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางด้านไอที (business and IT alignment) 2. ช่วยในการสร้างมาตรฐานในการทำงานร่วมกันขององค์กร ทั้งกระบวนการทำงาน ระบบข้อมูล และเทคโนโลยี และระบบรักษาความปลอดภัยที่จะนำไปใช้ในองค์กรเพื่อช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 3. ใช้กำหนดแผนแม่บททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในองค์กรได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการที่สำคัญได้อย่างเหมาะสม 4. สนับสนุนนโยบาย open data จากการจัดทำ data architecture เพื่อประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ connected government ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการสนับสนุนการเข้ามาร่วมลงทุนทางธุรกิจจากต่างประเทศ และการเปิดการค้าเสรี AEC 2015 5. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการ และมีความสามารถต่อยอดกระบวนการทำงานใหกับองค์กร เพื่อให้มีบริการรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงภาคประชาชน และภาคเอกชนได้ครอบคลุมทั่วถึง สร้างความมั่งคั่งจากการเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 6. ส่งเสริมให้เกิดการใชเ้ทคโนโลยีด้าน cloud, social และ mobile ให้เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ลดขั้นนตอนการจัดทำ และดูแลรักษาเอกสารที่เป็นกระดาษ ทั้งในการประสานงานภายในหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบของ digital government และบริการภาคประชาชนในรูปแบบ paper less มุ่งเข้าสู่ยุค digital economy ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

Technology Investment for SMEs Conference 2016
Software Park Thailand, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) in cooperation with Office of Small and Medium Enterprise Promotion (OSMEP) are pleased to announce the "TECHNOLOGY INVESTMENT for SMEs CONFERENCE 2016 " event which will be held on 6th July 2016 at Dusit Thani hotel, Bangkok, Thailand. This event is aimed to promote Technology Investment and networking opportunity for technology startup communities.

AGILE BIG DATA Project Development
ประโยชน์ที่ได้รับ Key Benefit: - สามารถดึงคุณค่าของ Data ที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาแบบ agile methodology ให้เกิดความเร็วในการส่งมอบบริการในยุคดิจิตอล Realize the value from your data both from internal and external and how to apply agile methodology which much faster than other methods in your big data project. - สร้างการพัฒนา software ให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน และสามารถให้อิสระทางความคิดแก่คณะทำงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อเนื่อง Creating sustainable software development culture and free your team to pivot when unexpected insights benefits emerging - ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรด้วยการให้หลัก agile โดยสามารถทดสอบและเรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ของ Big Data ในงานของท่านก่อนที่จะลงทุนอย่างจริงจัง Save money by avoiding the waste from agile test and learn before investment, combine success from iteration process.


Show Calendar ...
 
 

The Thailand SPIN exists to promote software process improvement and software quality by providing a forum for discussions and sharing of software improvement experiences and ideas...

More >>

การพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ที่ดี และเป็นระบบนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว...

More>>