No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training & Seminars Events Industrial IoT Workshop (Intermediate Arduino)
 
 
 
Description

Title:Industrial IoT Workshop (Intermediate Arduino)
Status: Closing registration exceeded
Begin: Monday, June 24, 2019 at 08:00AM
End: Wednesday, June 26, 2019 at 05:00PM
Closing registration: Friday, June 21, 2019 at 12:00PM
Instructor: Pakpoom Eiamsouyngam
Target group: นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งภาคอุดมศึกษาและวิชาชีพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้สนใจทั่วไป
Location: ห้องอบรม ชั้น3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Registerable: 3
Fees: ฿ 3,745.00


Industrial IoT Workshop (Intermediate Arduino)
Title: Industrial IoT Workshop (Intermediate Arduino)
วันที่ วันที่ 24-26 มิถุนายน 2562
เวลา:

08.30-17.00 น. (อบรม 3 วัน)

สถานที่: ห้องอบรม ชั้น3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Hilight:

-C Language Programming
-Arduino Programming
-Introduction to IoT
-Netpie IoT

รูปแบบ:
บรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop)
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งภาคอุดมศึกษาและวิชาชีพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้สนใจทั่วไป
พื้นฐานผู้เรียน 1. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ได้
2. พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
จำนวน: 25 คน
ภาษา: ภาษาไทย
อาจารย์ผู้สอนอ.ภาคภูมิ เอี่ยมสวยงาม ผู้จัดการโครงการ P-Robot ประสบการณ์การสร้างและสอนหุ่นยนต์กว่า 10ปี และพาทีมหุ่นยนต์เข้าแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

ราคา/ค่าใช้จ่ายในการอบรม ราคาเต็ม 16,500 บาท

แต่...ซอฟต์แวร์พาร์คสนับสนุนค่าอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนท่านต้องชำระเงินค่าอุปกรณ์เพียง 3,745 บาท (รวม Vat7% แล้ว) และสามารถนำอุปกรณ์กลับได้!!!
ลงทะเบียน Online Registration
รายละเอียดการชำระค่าอบรม - โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
เลขที่บัญชี 324-2-56262-0
ชื่อบัญชี Software Park Thailand#2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
เลขที่บัญชี 329-1-34850-3
ชื่อบัญชี Software Park

- กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ (ตามบัตรประชาขน) เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อติดต่อกลับ ส่งมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ cc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- สอบถามข้อมูลและยืนยันการชำระเงินได้ที่ คุณไพรัตน์ พิพัฒน์พิมพา โทร. 02-583-9992 ต่อ 1440

หมายเหตุ
- สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 7 วันทำการ
- หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 40% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

Course Outline Day1
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 การเขียนโปรแกรมภาษา C
(-โครงสร้างของภาษา, -ตัวแปรชนิดต่างๆ, -คำสั่งเงื่อนไข, -Loop, -String)
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 การเขียนโปรแกรมภาษา C
(-โครงสร้างของภาษา, -ตัวแปรชนิดต่างๆ, -คำสั่งเงื่อนไข, -Loop, -String) (ต่อ)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 Arduino Programming
(-Pins, -Serial, -Control I/O, -ADC Read, -I2C Communication, -การติดตั้ง Lib, -Millis)
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 Arduino Programming
(-Pins, -Serial, -Control I/O, -ADC Read, -I2C Communication, -การติดตั้ง Lib, -Millis)
(ต่อ)
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
Day2
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 Introduction to IoT
(-What’s IoT, -MQTT, -Netpie ESP32, -แนะนำ ESP32, -การเชื่อมต่อ Wifi, -Wifi Manager, -BLE, -Task)
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 Introduction to IoT
(-What’s IoT, -MQTT, -Netpie ESP32, -แนะนำ ESP32, -การเชื่อมต่อ Wifi, -Wifi Manager, -BLE, -Task) (ต่อ)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 IoT Industry Board
(-Input Read, -Output Control Relay, -Realtime Clock, -RS485, -1 Wire)
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 IoT Industry Board
(-Input Read, -Output Control Relay, -Realtime Clock, -RS485, -1 Wire) (ต่อ)
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
Day3
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 Netpie IoT
(-Pub/Sub, -Chat, -Feed Write Data, -Free online dashboard, -Simple used case)
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่างเช้า
10.45-12.00 Netpie IoT
(-Pub/Sub, -Chat, -Feed Write Data, -Free online dashboard, -Simple used case) (ต่อ)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
14.45-16.30 การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (ต่อ)
16.30-17.00 ถาม-ตอบ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Software Park Thailand is an organization under the National Science and Technology Development Agency (NSTDA). Our task is to support and strengthen those in the software industry by any means necessary, be it in procurement of human resources, marketing, securing investment and even with the latest technology. Our aim is to help each and every stakeholder in Thailand's software industry from manufacturing industry to agriculture as well as the service sector-Software can help all increase their efficiency and their potential. We aim to grow the domestic software industry and instill confidence in this industry for overseas operators wishing to establish themselves in Thailand
www.swpark.or.th

Further inquiry:
ไพรัตน์ พิพัฒน์พิมพา
Pairat Pipatpimpa
Technology Enablibg Services (TES)
Software Park Thailand
Tel: 02-583-9992 ext. 1440
Fax: 02-583-2884
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Please Login before registering . No account ? signup here
ในการลงทะเบียนสัมมนา ท่านต้อง สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ก่อน
หลังจากนั้น ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และเลือกงานสัมมนาที่ท่านต้องการเพื่อลงทะเบียน (Register)