Upcoming Courses

Showing 118 result

course image
Business Analysis
Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

ผู้อบรมได้เข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และให้เข้าใจ ถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile เข้าใจถึงการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร อีกทั้งลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile และสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization พร้อมทั้งเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง ได้เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

course image
Digital Technology
Microservices and Web API

การออกแบบระบบให้เป็น Microservices นั้นมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติมหลายอย่าง ซึ่งในหลักสูตรนี้เราจะได้เรียนรู้ทั้งแนวคิดและวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อทำให้ระบบของเรากลายไป Microservices ได้จริงๆ เนื่องจากแนวคิดนี้เริ่มต้นง่ายแต่การใข้งานจริงยาก หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อบอกถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในการคิดแบบ Microservices

course image
AI & Data Technology
Apply AI for Business

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจในการวิเคราะห์และสังเกต Business Model, Business Direction, Business Process
เพื่อหา Good Opportunities ที่จะเอา AI ไปช่วยได้และตอบโจทย์ธุรกิจแท้จริง

course image
Factory Technology
Fusion 360 Fundamentals Workshop

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์และต้องการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Fusion 360 โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานและเทคนิคการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ จากนั้นจะเริ่มการขึ้นรูปขั้นสูง การสร้างภาพประกอบแยกชิ้นส่วน (Assemblies) การขยับกลไก (Assemblies moving) เรนเดอร์ภาพสวยงาม (realistic materials and Rendering) จากนั้นจะนำโมเดล 3 มิติทั้งหมดมาทำแบบแปลน(Drawings) พร้อมการส่งโมเดล 3 มิติไปผลิตด้วยเครื่อง 3D printer ได้

course image
Project Management
Software Project Estimation Workshop

        จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของโครงการซอฟต์แวร์ ก็คือ ความสามารถประมาณขนาดและจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนาโครงการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขนาดและจำนวนวันที่ต้องการเป็นต้นทุนหลักของโครงการซอฟต์แวร์ หากสิ่งเหล่านี้ประมาณผิดพลาดก็หมายถึงโครงการต้องขาดทุนทันที ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติ (Workshop) ในวิธีการประมาณโครงการซอฟต์แวร์แบบต่างๆ เช่น Delphi, Function Point และ แนวทางในการประมาณแบบมาตรฐานชิ้นงานและเวลามาตรฐาน

course image
AI & Data Technology
Data Science for Business

หลักสูตรเหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้ Data Science ตั้งแต่เริ่มต้น (การอบรมจะช่วยท่านให้มีความเข้าใจใน Introduction to Data Science, Data Scientist, Data Science Life Cycles, Data Science Solution, Examples of Data Science in Industry Vertical, Data Science in practice with tools (Rapid Miner) and Demonstration Workshop)

course image
Software TestingMobile Application
Effective Android Testing


การอบรมเน้นเรื่องของการทดสอบและพัฒนา Automation testing สำหรับ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่าเมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบ ก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดการทดสอบเหล่านั้นขึ้นมา โดยการลงมือทำ (Workshop) จากระบบงานที่กำหนดให้ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการพัฒนา Android Application ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

course image
Digital Technology
Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2017

เรียนรู้การทำงานการพัฒนา Application ของ ASP.NET MVC (Model-View-Controller) บน Microsoft Visual Studio.NET 2017 บน Framework รุ่น 6.0 

course image
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Ethereum Crypto Asset, Smart Contract and NFT Programming

หลักสูตรนี้จะเรียนรู้ถึงการใช้งาน libraries เครื่องมือต่างๆ และweb sites รวมทั้งความรู้พื้นฐานในการสร้าง crypto assets ไปจนถึง NFT ในเชิงปฏิบัติ

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?