Upcoming Courses

Showing 94 result

course image
AI & Data Technology
Python for Programmers

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการเรียนรู้ภาษา Python เพื่อพัฒนาโปรแกรมในระดับเชิงธุรกิจ หรือใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจกลไกของภาษาในระดับลึกซึ้ง และ เทคนิคการเขียนโปรแกรมในแบบภาษา Python ซึ่งมีแนวคิดหลายอย่างต่างจากภาษาอื่น

course image
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance (DeFi))

 หลักสูตรที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของ CeFi และ DeFi และนำเทคโนโลยี DeFi มาแก้ปัญหาในวงการการเงิน การธนาคารในปัจจุบันได้

course image
AI & Data Technology
Advanced Machine Learning with Python for Developers (Coding with Python on Google Colab)

เนื้อหาวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (advanced data analytics) ตามกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Pipeline) ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง การปรับแต่งแบบจำลอง และการนำแบบจำลองไปใช้งานจริง โดยนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์เชิงทำนาย (predictive analytics), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP), ระบบแนะนำ (Recommendation System: RS) และคอมพิวเตอร์วิชัน (Computer Vision: CV) เป็นต้น โดยเขียนคำสั่งด้วยภาษาไพทอน (Python) และเรียกใช้งานไลบรารีต่างๆ เช่น Scikit-learn และ TensorFlow เป็นต้น ด้วยเครื่องมือ Google Colab ที่รัน (run) บนกูเกิลคลาวด์ (Google Cloud) แบบ Cloud GPU ที่เพิ่มความเร็วในการประมวลผล จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหลักการเรียนรู้ของเครื่อง หรือภาษาไพทอน

course image
Software Architecture and Design
Design Technique for Transaction Design

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการด้าน transaction และการออกแบบ transaction ให้มีคุณภาพทั้งด้านประสิทธิภาพ (performance), ความน่าเชื่อถือ (reliability) และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ (modifiability) นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังมีเวิร์กช็อปให้ผู้เรียนร่วมทำเพื่อเสริมความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์กับงานได้

course image
Digital Technology
Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2017

เรียนรู้การทำงานการพัฒนา Application ของ ASP.NET MVC (Model-View-Controller) บน Microsoft Visual Studio.NET 2017 บน Framework รุ่น 6.0 

course image
Service Robots & IoT
มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ (Service robot) สากล และ การทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์บริการในบ้านประเภทเครื่องดูดฝุ่น

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานของหุ่นยนต์บริการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฉพาะ (products specific standard) ของหุ่นยนต์บริการ ที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองเพื่อการส่งออก


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

  • มีพื้นฐานความเข้าใจด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านโทรคมนาคม หรือทำงานด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และต้องติดต่อหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์
course image
Software TestingService Robots & IoT
มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์บริการ ISO 13482

เรียนรู้มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์บริการ ISO 13482  สู่แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการตามมาตรฐาน ISO 13482 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

course image
Software Architecture and Design
Solution Architecture Principles and Techniques

Architecture Based Design ใครคิดว่าไม่สำคัญ ปัจจุบันนี้ในหลายๆองค์กร บทบาทของ Solution Architect มีความจำเป็นมาก เนื้องานอาจจะไม่ลงลึกด้านเทคนิคเท่า Software Architect แต่มีหน้าที่รับผิดชอบและสำคัญไม่แพ้กันในองค์กร โดยเฉพาะในมุมของการวิเคราะห์ Requirements จาก Stakeholders ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ขาด รวมไปถึงต้องวิเคราะห์ด้านธุรกิจด้วย คอร์สร้อนๆเนื้อหาโดนๆสำหรับสาย #solutionarchitect และรวมไปถึงสาย #businessanalyst ด้วย