Upcoming Courses

Showing 49 result

course image
SOFTWARE QUALITY : SOFT SKILLSManagement Skills
Coaching and Facilitating Skills for Leader

สอนและโค้ช พร้อมพาปรับและออกแบบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ทีมงาน เริ่มตั้งแต่การสร้างกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ไปจนถึงการรับฟีดแบค เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการให้ดีขึ้น ทักษะสำคัญที่ Team Leader ต้องมีเพื่อดูแลทีมให้มีคุณภาพเพื่อคุณภาพซอฟต์แวร์

course image
CompTIA Certification Program
(CompTIA Security+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน

CompTIASecurity+ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ANSIและยังสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 17024ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของ CompTIA Security+ โดยที่หัวข้อต่างๆ ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ CompTIA Security+ เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Information securityในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆ อย่างแท้จริง

course image
Mobile Application
Kotlin for Android Programming

Kotlin เป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคที่มีการพัฒนากลไกใหม่ๆ ทางภาษาเกิดขึ้นมากมาย ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่ช่ำชองการสร้างเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ซึ่งควรจะเข้าใจปัญหา และความต้องการของนักพัฒนาโปรแกรมอย่างดี

course image
Mobile Application
Android Programming

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาเข้าสู่การทำงานในระดับอาชีพ

course image
CMMI PROFESSIONAL SERIES
Foundations of Capability Official Course

วิธีใช้ CMMI V2.0 Model และมูลค่าทางธุรกิจที่จะได้รับจากการปรับปรุง ความสามารถ การเชื่อมต่อโมเดล CMMI กับมูลค่าทางธุรกิจ และวิธีใช้ CMMI เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เรียนจบรับเครดิตการสอบ Certified CMMI Associate เพื่อการรับรองเป็น CMMI Associate พร้อมเข้าร่วมเป็น CMMI Appraisal Team Member

course image
Digital Technology
High Scalable Real-Time Web Application with Node.JS and Redis

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้การสร้างสถาปัตยกรรม Website ที่ push ข้อมูลเข้าหาผู้ใช้โดยที่ไม่ต้อง Refresh เอง
และสามารถโยกย้ายข้อมูลที่เหมาะสมลง Redis และ MySQL ในเวลาที่เหมาะสมได้

course image
CMMI PROFESSIONAL SERIES
Building Development Excellence

หลักสูตรต่อเนื่องและขยายผลจากหลักสูตร Foundations of Capability เพื่อ 1)สามารถค้นหาข้อมูลในรูปแบบ CMMI ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านวิศวกรรมและการ พัฒนา 2)ใช้มุมมอง CMMI Development 2.0 เพื่อประเมิน ปรับปรุง ตลอดจนถึงการรักษาความสามารถและประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบรับสิทธิ์การเข้าร่วมเป็น CMMI Appraisal Team Member

course image
CMMI PROFESSIONAL SERIES
Building Service Excellence

หลักสูตรต่อเนื่องและขยายผลจากหลักสูตร Foundations of Capability เพื่อ 1)ค้นหาข้อมูลในรูปแบบ CMMI ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งมอบและจัดการ บริการ 2)ใช้มุมมอง CMMI Services เพื่อประเมิน ปรับปรุง ตลอดจนถึงการรักษาความสามารถและประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบรับสิทธิ์การเข้าร่วมเป็น CMMI Appraisal Team Member

course image
CompTIA Certification Program
(CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

หลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประมวลผลแบบ Cloud Computing แต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้การประมวลผลแบบ Cloud Computing เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?