Upcoming Courses

Showing 97 result

course image
AI & Data Technology
Deploying Machine Learning Models to Production (with Flask framework and Google Cloud platform)

เนื้อหาวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลอง (model) การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning algorithms) และการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning algorithms) จากนั้นนำแบบจำลอง ไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงตามกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง (MLOps: Machine Learning Operations) ด้วยเฟรมเวิร์ก Flask ที่สามารถนำแบบจำลองไปเรียกใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และการนำแบบจำลองไปไว้ที่ Google Cloud platform เพื่อให้แอปพลิเคชันรูปแบบต่างๆ สามารถเรียกใช้งานได้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของปัญญาประดิษฐ์

course image
Business Analysis
Agile Business Analysis

แนวคิดการทำงานแบบ Agile มุ่งเน้นในการส่งมอบ Product ให้ตรงตามเวลาและตรงตาม Features แต่ในฐานะที่เป็น Business Analyst ก็ต้องคำนึงถึงว่า Product ที่ส่งมอบนั้นต้องตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานด้วย แล้ว Business Analyst จะทำงานอย่างไรให้สอดคล้องไปกับ Agile Team ได้? หลักสูตรออนไลน์ 2 วันนี้ มีคำตอบ!

course image
Digital Technology
Docker in practice

หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การนำ docker มาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบงานและทดสอบให้ง่ายขึ้นไม่ต้องมาคอยเป็นกังวลว่าเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วระบบจะสามารถทำงานบน environment. อื่นๆ ได้หรือไม่

course image
Professional Certification Program
Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

โดยในหลักสูตรจะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องทราบในการทำ Data Science ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและมีทักษะด้าน Data Science

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
Software Testing
Software Testing Techniques for User Acceptance and System Integration Testing

Offers an alternative perspective of software testing that bridges the 'testing gap', Builds confidence in those who need to develop UAT and SIT strategies and plans, Develops the skills required to write effective UAT and SIT test specifications and Provides a factual introduction to exploratory testing

course image
Software Architecture and Design
Patterns of Enterprise Application Architecture

หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการใช้ patterns ทางด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Patterns) ในการแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่น ระดับองค์กร (Enterprise Application Architecture) เพื่อให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย และรองรับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่หลากหลายและรวดเร็ว และรวมถึงแพลตฟอร์มที่เป็น object-oriented แบบ multi-tier เช่น Java และ .NET ซึ่งใช้ กันอย่างกว้างขวาง และรวมถึงสถาปัตยกรรมแบบกระจาย (Distributed Computing) และสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture: SOA)

course image
Software Testing
Advance Robot Framework with Python

Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

course image
Digital Technology
Cloud Native for Management

Cloud Native คือรูปแบบการพัฒนา Software ในยุคใหม่ที่เน้นไปที่การนำจุดเด่นในแต่ละ technology อันได้แก่ microservices, containers, CI/CD, DevOps มาผนวกรวมกันเพื่อให้เกิดเป็น Solutionที่รองรับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี