Android Certified Associate Developer (ACAD) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

 • TEPC12
 • Online
 • Intermediate
 • English | 0
Professional Certification Program

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

หลักสูตรออนไลน์ 5 วัน ที่จะช่วยไกด์ให้คุณได้เข้าใจและสามารถ Develop Android Application ตั้งแต่เริ่ม Design, Dev, Test จนถึงขั้นตอนการนำ Application ขึ้น Google Play Store

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

Course description

Time
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
27 November 2023 - 01 December 2023
Status :
Class postponed
Instructor
Name :
Language :
English
Venue
Venue :
Online by Zoom
Type :
Online
Android Certified Associate Developer (ACAD) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Course Overview:

Thanks to its Open Source nature, Google’s Android operating system has penetrated every nook and cranny of the world. It’s the primary OS for hundreds of smartphones and tablets combined! Android Developers are part of this growing story, earing instant recognition for their skills, wherever they go.

Workshop is a hands-on guide to designing and building mobile applications using Google's Android open-source platform. The course explains what Android is, the Android SDK, all essential features, as well as the advanced capabilities and APIs such as background services and notifications.

It also encourages participants to learn by building a real-life working application, which can serve as a basis for future Android projects. By the end of the course, each participant will have a complete functional Android applicationincorporating most of the key features of the platform.

Prerequisites:

All participants should know the fundamentals of object oriented programming using JAVA, and be familiar with basic Java SE 1.8++ (classes, control flow statements, instantiation, inheritance, initialization, assignment, method overloading & overriding, etc).

Who Should Attend:

This workshop is intended for software developers interested in developing applications for Android mobile phones supporting popular Android versions.

Exam Format:

The ACAD Certification Exam duration is 2 hours, consisting of 50 Multiple Choice Questions, with a Passing Score of 70%. You will receive a professional ACAD Certification upon passing the exam.

Learning Outcomes:

Upon completion of this course, you will be able to:

 • Build your own applications for Android mobile phones.
 • Understand how Android applications work, Android application components, manifest, and Intent.
 • Design Android applications with compelling user interfaces by using and creating your own layouts using external resources..

Day 1:

Mobile Development

 • Overview
 • Different Roles in large scale Mobile
 • Application project
 • Mobile app Development Lifecycle
 • Design Phase
 • Development Phase
 • Testing
 • Deployment

Guidance Introduction

 • What is Android?
 • Android Architecture
 • Android Version and Distribution
 • Knowledge Check

Android Development Environment

 • System requirements
 • Workflow
 • Demo Development Environment Setup
 • Unpacking SDK ADT Bundle
 • Installing and Updating SDK
 • Creating AVD
 • Connecting a Mobile Device
 • Knowledge Check
 • Lab activity 1

Android App Development

 • Demo App Development
 • Assigning ID
 • Size, Padding and Margins
 • Project Structure
 • Android Activity
 • Activity Life Cycle
 • Knowledge Check
 • Lab activity 2
 • First App Source Code

Android UI

 • UI Layout
 • Android Common Layout#
 • Demo Layouts and Widgets Manipulation
 • Knowledge Check

Handling UI Widgets Input Events

 • OnClickListener
 • Image View
 • ImageButton
 • EditText
 • CheckBox
 • Flipper
 • Knowledge Check
 • Lab activity 3

Day 2:

Widgets

 • Selection Widgets
 • Adapter
 • ListView
 • Spinner
 • GridView
 • HorizontalScrollView
 • AutoCompleteTextView
 • Knowledge Check
 • Lab activity 4

Toast, Dialogs and Notifications

 • Toast
 • Custom Toast
 • Dialog
 • Notification
 • Knowledge Check
 • Lab activity 5

Day 3:

Other User Interface

 • Option Menu and Action Bar
 • Context Menu
 • Knowledge Checky

Intent

 • Passing Data
 • Sharing using Intent
 • Sharing using Intent chooser
 • Sharing with specific package
 • Knowledge Check
 • Lab activity 6ta using R

Material Design

 • Material Theme
 • List & Cards
 • Snackbar
 • TabLayout
 • Recyclerview
 • Cardview

Asynctask Internet Connection

 • WebView
 • HttpGet
 • HttpPost
 • HttpURLConnection
 • Using Volley
 • Knowledge Check

Persistent application data

 • Shared Preferences
 • File Resoucese
 • SQLite Database
 • Knowledge Check
 • Lab activity 7

Day 4:

Location Service

 • Location
 • Map
 • GeoCoding
 • Reverse GeoCoding
 • Knowledge Check

Speech

 • Text to Speech
 • Speech Recognizer
 • Knowledge Check
 • Lab activity 8

Media

 • Media Player
 • Media Recorder
 • Image Capture
 • Video Capture

Multitouch

 • Motion Event
 • Multi Touch

Day 5:

Sensor

 • Accelerometer
 • Proximity
 • Gyroscope

Vibration Telephony

 • Making a Call
 • Sending SMS
 • Telephony State

Publishing

 • Registering
 • Signing
 • Application Version
 • Package Naming
 • Google Play
 • 3rd Party Market

App Monetization

 • Monetization Model
 • Premium
 • Freemium
 • Subscription
 • Ads

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) to email ttd@swpark.or.th

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
  Saving Account Number: 080-0-00001-0
  Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
           Saving Account Number: 152-1-32668-1
           Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ           
Notes:
 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
Office. +662 583 9992 Ext. 81421
Mobile. +6681 913 1828

1654166951200

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.

The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

34,000 THB .

*หลักสูตรนี้เลื่อนอบรม ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง*

กำหนดอบรมวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น. (Online ผ่าน ZOOM)

-Click-เพื่อดูตัวอย่างประกาศนียบัตร-

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรต่างชาติ**

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll nowขออภัย คลาสนี้เลื่อนอบรมและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
27 November 2023 - 01 December 2023
Status :
Class postponed

Instructor info