Digital Transformation for Industry

ส่งเสริมผู้ประกอบการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจ
เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

  • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ เช่น นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย บริษัทมหาชน และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล
  • พัฒนาโครงการและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

  • การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย พัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีไปใช้ในธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ลดต้นทุน ลดของเสีย และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

  • สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาด ผ่านกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การออกบูธแสดงสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลกระทบมูลค่าการซื้อขายและผลกระทบการลงทุนด้าน วทน.

Technology & Innovation Expo

avatar
Automation Expo

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติ สำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

avatar
Manufacturing Expo

งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการบริการที่ครบครันที่สุดในอาเซียน

avatar
INTERMACH และ MTA Asia

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขั้นสูง และอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน

avatar
METALEX

งานมหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหะการอันดับหนึ่งของอาเซียน

avatar
DigiTech ASEAN Thailand

งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่พร้อมเชื่อมต่อและสร้างธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลในระดับโลก

avatar
TILOG-LOGISTIX

งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุด