การส่งเสริมแหล่งเงินทุน

เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ Startups, Scale-ups, SME, High-growth business

WBAF สมาคมการค้า T-BAN TED Youth Startup

World Business Angel Investment Forum (WBAF)

...

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยรณรงค์ และร่วมแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ Startups, Scale-ups, SME, High-growth business และประเด็นปัญหาด้านการเงินระดับโลก และเป็นพันธมิตรด้านการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเงินทุนของกลุ่ม G20
โดยจะมีการประชุมระดับโลกประจำปี Global Startups Summit, Science and Technology Innovation Summit, Global Woman Leader Summits, Global Fundraising Stage (GFRS) สำหรับนำเสนอผลงานจาก ๑๐๐ Startups ที่ผ่านการคัดเลือกจาก Startups ทั่วโลก
เพื่อรับเงินลงทุนจากกองทุน World Business Angels Investment Fund และมีนิทรรศการนำเสนอผลงานจาก Startups ที่มาจากประเทศพันธมิตรทั่วโลก รวมถึงมีกิจกรรม World Excellence Award ด้านต่าง ๆ

WBAF Thailand Country Office

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะสำนักงาน WBAF ในประเทศไทย
ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศน์นักลงทุนในประเทศโดยเฉพาะ Business Angel Investors ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 132 ประเทศทั่วโลกโดยผ่านเครือข่าย WBAF Global โดยเป็น Linkage ของนักลงทุน กองทุน แหล่งเงินทุน เวที Pitching
และเป็นที่ผู้จัดฝึกอบรมและให้สิทธิในการจัดฝึกอบรม หลักสูตรด้านการลงทุนแบบ Angels ระดับโลก ที่มีการทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร เช่น หลักสูตรนักลงทุนแบบ Business Angel Investors (QBAC+) หรือหลักสูตรที่ปรึกษาสำหรับ Startup (QBMC+)

เมื่อท่านผ่านหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตรแต่ละหลักสูตรแล้ว ท่านสามารถเป็นผู้สอนให้กับ WBAF Global ได้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจติดต่อ งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ (SBE)

โทร: 02-583-9992 ต่อ 81480-81483
Email: sbe@swpark.or.th