การตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทั้งด้านการขยายช่องการค้า การตลาด การเจรจาเพื่อจับคู่ธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบอัจฉริยะ

• การสร้างและขยายช่องทางการตลาดเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย

ด้วยการให้บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ขาย-ผู้ขาย (B2B) และผู้ขาย-ผู้ซื้อ (B2C)

โทร: 02-583-9992 ต่อ 81480-81483
Email: sbe@swpark.or.th

• การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นตามพันธกิจของประเทศ

MICE INNOVATION CATALOG: แพลตฟอร์มที่รวบรวมนวัตกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม MICE พร้อมเป็น Marketplace สำหรับผู้ประกอบการ MICE ให้พบกับผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่าย ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
• การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทซอฟต์แวร์ หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โทร: 02-583-9992 ต่อ 81480-81483
Email: sbe@swpark.or.th