TED Youth Startup

"YOUTH" is a "FUTURE CHANGER"

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
ดำเนินโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ
ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

SWP-TED Fellow Timeline YEAR 2567
กำหนดการ
#2/2567
1. เปิดรับสมัครประชาสัมพันธ์ 4-31 ม.ค. 67
2. เตรียมความพร้อมเพื่อสมัคร TED Fund 5-29 ก.พ. 67
3. ประกาศผล 29 ก.พ. 67
4. สมัครขอทุน TED Fund ผ่าน Website 1 มี.ค. 67
5. ประกาศผลผู้ได้รับทุนจาก TED Fund เม.ย. 67
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม