Gantt Project เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงงานอย่างมืออาชีพ

 • TTDL05
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Digital Literacy

ในหลักสูตรนี้ จะนำเอาเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ มาช่วยในการวางแผนงาน , การบริหารจัดการเวลา , คน , และการประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการ ตลอดจน การติดตามแผนงานที่เกิดขึ้น ให้เห็นภาพชัดเจนเพื่อการบริหารจัดการโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
3-4 Jul 2023
Status :
Class postponed
Instructor
Name :
Ms. Santana Nantakhun
Language :
Thai
Venue
Venue :
Training Room, 3rd Floor Software Park Building
Type :
Classroom
Gantt Project เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงงานอย่างมืออาชีพ

       จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันที่ประสบปัญหาการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง กำลังซื้อของประชาชนลดลง ส่งผลต่อกระทบต่อผู้ประกอบการโรงงาน ห้างร้าน และบริษัท เป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้ประคองตัว และสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ ซึ่งหนึ่งในแนวทางคือ การวางแผนงานและจัดการโครงการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

        ในหลักสูตรนี้ จะนำเอาเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ มาช่วยในการวางแผนงาน , การบริหารจัดการเวลา , คน , และการประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการ ตลอดจน การติดตามแผนงานที่เกิดขึ้น ให้เห็นภาพชัดเจนเพื่อการบริหารจัดการโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้

กลุ่มเป้าหมาย
 • นักบริหาร หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ จัดทำแผนงานโครงการ ซึ่งต้องมีการวางแผน การติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
 • วิศวกรผู้ควบคุมงาน
 • หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงานภาคอุตสาหกรรม
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบปฎิบัติการวินโดร์ได้ดี
 • ทักษะพื้นฐานการพิมพ์งานบ้าง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาจัดการธุรกิจที่เป็นระบบ สามารถจัดทำแผนฟื้นฟูธุรกิจได้

 • โปรแกรม Gantt Project (เป็นฟรีแวร์ไม่มีค่าลิขสิทธิ์) พร้อมเอกสาร eBook

 • Flash Drive

1. การวางแผนและกำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการโครงการ

 •           Brainstorm ; ผู้เข้าอบรมร่วมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารโครงการ จากโครงการตัวอย่าง
 •          Plan ; เขียนแผนโครงการ (Project cycle management) สร้างลำดับการทำงาน ร่วมถึงการกำหนดเวลาการทำงาน ร่วมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุด

2. การจัดทำโครงการด้วยโปรแกรม OpenProject

 • การเริ่มต้นใช้งาน และส่วนประกอบของโปรแกรม
 • การสร้างและการบันทึกโครงการ
 • การกำหนดค่าตั้งต้นให้กับโครงการ และกำหนดรายละเอียด
 • การแก้ไขปฏิทิน (Calendar)
 • การกำหนดค่าของปฏิทิน

3. การป้อนแผนงาน (Task) ลงในโปรแกรม

 • การกำหนดค่า Task
 • การคำนวณระยะเวลาโครงการด้วย PERT Analysis
 • การทำงานกับ Task โดยใช้ Gantt Chart View
 • การทำงานกับ Task โดยใช้ Network Diagram View
 • Adding Lag หรือ Lead Time ให้กับ Linked Task
 • Link tasks โดยใช้ drop-down menu

4. การทำงานกับ Deadlines, Constraints และ Task Calendars

 • แนะนำเกี่ยวกับ Deadlines, Constraints และ Task Calendars
 • การสร้างและแก้ไข Deadlines
 • การสร้างและแก้ไข Constraints
 • การสร้างและแก้ไข Task Calendars
 • การกำหนด Critical Tasks
 • การทำงานกับ Task Driver

5. เกี่ยวกับทรัพยากรและค่าใช้จ่าย (Resources)

 • การกำหนดผู้รับผิดชอบงาน เพื่อดูค่าแรงและ ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์
 • การดูค่าใช้จ่ายในงาน และทั้งโครงการ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการวางแผน
 • การดูค่าใช้จ่ายเมื่อมีการดำเนินการ
 • การเปรียบเทียบค่าใช้งานที่เกิดขึ้นจริง กับแผนงาน (Budget)

6. การคาดการณ์พฤติกรรมโดยใช้ Task Types และ Scheduling Formula

 • การใช้ Task Types และ Scheduling Formula
 • การเปลี่ยน Variables และ Predicting Behavior
 • การนำ Task Types นำไปใช้กับเพื่อคาดการณ์พฤติกรรม
 • Effort-Driven Scheduling

7. การวิเคราะห์การใช้งานทรัพยากร

 • Introducing Resource Utilization Concepts
 • Viewing Resource Assignments, Allocation, and Utilization
 • การจัดการทรัพยากรความว่างของทรัพยากร
 • Optimizing and Leveling Resource Assignments

8. การติดตามกระบวนการ

 • การทำงานกับ Baselines
 • การกำหนดระยะเวลาการทำงานจริง
 • การกำหนดต้นทุนจริง
 • การแสดงค่าที่แตกต่างจากที่วางแผนไว้

9. การสร้างรายงาน

 • การสร้างรายงานของโครงการ
 • การตั้งค่าและการพิมพ์รายงานโครงการ
 • การส่งออกข้อมูลจากรายงาน
 • การสร้างและแก้ไขรายงาน

10. การบริหารจัดการโครงการหลายๆ โครงการ

 • แนะนำเกี่ยวกับการทำงานหลายโครงการ
 • การสร้าง Master Projects
 • การเชื่อมโยงโครงการ
 • การคำนวณเส้นทางวิกฤตของโครงการ
 • การบันทึกและการเปิดโครงการ
 • การแบ่งปันทรัพยากรระหว่างโครงการ

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Namfhon  Pongyat
Tel: +66-2583-9992 Ext. 81427
Email: namfhon@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

8,000 THB .

ระยะเวลาการฝึกอบรม:  2 วัน (12 ชั่วโมง)เวลา 9.00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม : ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll nowขออภัย คลาสนี้เลื่อนอบรมและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
3-4 Jul 2023
Status :
Class postponed

Instructor info
Ms. Santana Nantakhun